ΕΛΛΗΝΙΖΕΙΝ! ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β: τὸ ῥῆμα ἔχω

Ο ΔΙΑΛΟΓΟΣ: Κ. χαῖρε ὦ Λέανδρε, πῶς ἔχεις; Λ. χαῖρε ὦ Κωνσταντίνε. καλώς ἔχω, καὶ συ; Κ. καὶ ἐγώ καλώς. εἰπέ μοι ὦ φίλε, κάλαμον ἔχεις; Λ. ναί, ἔχω! δεῦρο… λάβε τὸν κάλαμον! Κ. εὐχαριστῶ σοι! καὶ βιβλίον ἔχεις; Λ. βιβλίον οὐκ ἔχω… σύγγνωθί μοι! ΤΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ: ὁ Λέανδρος κάλαμον ἔχει, ἀλλὰ βιβλίον οὐκ ἔχει. …

Μιάσμα καὶ Πνεύμα*

Λέανδρος πᾶσιν τοῖς οὖσιν ἐν τῷ κοσμῷ, ὑγίεια ὑμῖν καὶ εἰρήνη. σήμερον βούλομαι λαλεῖν περὶ πρόβλημα μέγιστον ὅ ἐν τῷ κοσμῷ ἡμῶν ἕχομεν. μέλλω λαλεῖν περὶ τοῦ μιάσματος. οἱ διάλογοι τῶν ἀρχαίκων ἔλεξαν πολλά περὶ τοῦτο τὸ πρόβλημα καὶ πῶς ἀπὸ τῶν μιασμάτων φεύγειν δυνάμεθα ὅ καὶ νῦν ἀνάκγη ἐστιν ἡμῖν. πολλοί μἐν διαλογοί ἐν τῷ…

Περὶ τῆς Γραμματικῆς

χαῖρε! πῶς ἔχεις τὰ πράγματα, ὦ βέλτιστε; σήμερον βούλομαι λαλεῖν περὶ τῆς γραμματικῆς, ἀλλὰ μὴ φοβοῦ! ἄξιος γάρ ἐστι, πάντα τὰ καλά καγαθά τῶν ἀνθρωπῶν ἔχομεν διὰ τὴν δύναμιν τοῦ λόγου.  Πρώτον μὲν δεῖ ἡμᾶς λέγειν περὶ τῶν μερῶν τῶν λόγων. ἀλλὰ ὥς ἐισι πολλή μέρη, σήμερον περὶ ἑνός μόνου λαλήσομεν, τὸ ὄνομα. τοῦτο τὸ…

Ὁ τοῦ Πλάτωνος Γοργίας

χαίρετε ὦ φίλαι καὶ φίλοι! γιγνώσκετε τί ἀνεγνώσαμεν χθές ἐν τῇ σύνοδῷ ἡμῶν; λέγω δὴ. τὸν τοῦ Πλάτωνος Γοργίαν  ἀρξόμεθα ἀναγιγνώσκοντες μεγάλῃ σὺν χαρᾷ. ὁ Πλάτων φιλόσοφος Ἀθηναῖος ἦν καὶ περὶ τῆς δικαιοσύνης ἔγραψε.  ἐν τουτῷ τῷ διαλογῷ ὁ ἄνηρ Καλλικλής λέγε ὅτι ἡ δικαιοσύνη καὶ οἱ νομοί οἵ πεποιημένος ὑπό τῶν ἀνθρωπῶν κατά τῆς φύσεως…

Περὶ τῆς Σύνοδου

χαίρετε ὦ φίλοι! πῶς ἔχετε τὰ πράγματα; ἐλπίζω ὅτι καλώς ἔχητε ὑμεῖς καὶ τὸ γένος καὶ οἱ φίλοι ὑμῶν! σήμερον, βούλομαι λάλειν μεθ᾽ ὑμῶν περὶ τῆς σύνοδου. καθ᾽ ἡμέραν τοῦ Διός τήν σύνοδον τής Ἑλληνικῆς γλώσσης ἔχωμεν. ἆρ᾽ ἐρωτᾷς μοι τὶ σημαίνει ἡ λέξις <σύνοδος>; λέγω δὴ. ἔπει οἱ ἀνθρώποι μεθ᾽ ἀλλήλων λάλουσιν περὶ πράγματα…

Καθ᾽ Ἡμέραν*

χαίρετε! τὸ ὄνομα μοι Λέανδρος ἐστιν καὶ αὕτη ἐστιν ἡ τρίτη ἐπιστολή μου ἥ ἐν τῇ γλώσσῃ ἑλληνιστί γράφω. τήμερον, λαλείν βούλομαι μεθ᾽ ὑμῶν περὶ τἠς καθ᾽ ἡμέρας ἐμου. πρῲ μὲν ἐγώ ἐξυπνίζομαι καὶ μόλις ἐπαίρω ἐμαυτόν. ἔπειτα δὲ τὸ σῶμα τῷ ὕδατι λούομαι καὶ μετὰ δὲ ταῦτα ἐνδύομαι τὸν χιτῶνα. ἔνδον ἡμετέρα οἰκίᾳ ἐστίν…

ΕΛΛΗΝΙΖΕΙΝ! ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α: τὸ ῥῆμα εἰμί

ΔΙΑΛΟΓΟΣ Α Ο ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΙ Ο ΛΕΑΝΔΡΟΣ Κ: χαῖρε, τίς εἶ σύ; Λ: χαῖρε, ἐγώ εἰμι Λέανδρος, καὶ σύ; Κ: ἐγώ εἰμι Κωνσταντῖνος. Λ: πῶς εχεις, ὦ Κωνσταντῖνε; Κ: καλός. καὶ σύ ὦ Λέανδρε; Λ: καὶ ἐγώ, καλός. Κ: ἔρρωσο! Λ: εἰς αὖθις! ΔΙΑΛΟΓΟΣ Β  Η ΑΣΠΑΣΙΑ ΚΑΙ Ο ΠΕΡΙΚΛΗΣ Λ: τίς ἐστιν αὕτη; Κ:…

Περὶ τῆς Βαρκινῶνος

χαίρετε! ἐγώ Λέανδρος ἐιμι καὶ αὕτη ἐστίν ἡ δευτέρα ἐπιστολή μου ἥ ἐν τῇ γλώσσῃ ἑλληνιστί γράφειν πειράομαι. τήμερον λαλείν ἐθέλω μικρῷ χρονῷ μεθ᾽ ὑμῶν περὶ τῆς πόλεως μου. ἡ πόλις ἐν ᾕ ἐνοικέω Βαρκινών καλεῖται, <πόλιν ἐπι τῇ θαλάττη οἰκουμένην, μεγάλην καὶ εὐδαίμονα> ὥς ἄν ἔλεγε ὁ Ξενοφῶν. ἡ Βαρκινών ἐγγύς ἐστιν τῇ πόλει…

Ἡ Πρώτη Ἐπιστολή: Περὶ Ἐμαυτοῦ

χαίρετε! ἐγώ Λέανδρος εἰμι καὶ σήμερον βούλομαι λαλεῖν μεθ᾽ ὑμῶν ὀλίγῳ χρονῳ. αὕτη ἐστίν ἡ πρώτη ἐπιστολή μου καὶ γράφειν ἐθέλω ἵνα τὴν γλῶσσαν ἑλληνιστί ἀσκέω! μέλλω οὖν λαλεῖν περὶ ἐμαυτοῦ… ὥς ἤδη λέλεγμαι, τὸ ὄνομά μοι Λέανδρος ἐστίν καὶ τεσσαρακοντάς ἔτη ἔχω. διδάσκαλος τῆς γλώσσης ἑλληνικῆς οὐκ εἰμι, ἀλλὰ μαθητής. ἀρέσκει μοι σφόδρα μανθάνειν τὴν γλῶσσαν ταύτην! ἐγώ ἐν…

Psychosomatic Hedonism*

How did ideas of the soul affect attitudes to the body? I have been interested in ancient ideas of the soul for a while and was wondering how they came to affect attitudes to the body. This can be seen most clearly in attitudes towards the various pleasures which are associated with the body and…

Aristotle’s On the Soul

Some thoughts upon reading Aristotle’s Περί Ψυχής… There has been a lot of debate surrounding the concept of soul in both religious and philosophical traditions. Yet we should perhaps remember that our English word soul is a translation. Going back to the original sources can help us to see more clearly what the term used…

Phenomenology & Archaeology: What is Being???*

If you could ask yourself just one question in this life, what would it be? In a series of lectures at the University of Freiburg, Heidegger defined the “leading question of philosophy” as something posed by Aristotle in his Metaphysics: “This question of philosophy asks what beings are, just in respect of the fact that…