ἡ ἀνάγνωσις τοῦ κεφαλαῖου β’: τὸ ῥῆμα ἔχειν.

ὁ Σωκράτης Ἀθηναῖος ἐστιν καὶ φιλόσοφος. ἐπειδὴ φιλόσοφος ἐστιν, σοφίαν ἔχει καὶ φίλους, ὡς ὁ Πλάτων καὶ ὁ Κρίτων. οὕτοι καὶ Ἀθηναῖοι εἰσιν, ἀλλὰ οὐκ ἔχουσι σοφίαν, ὡς ὁ Σωκράτης. αὐτός οὖν σοφίαν καὶ φίλους ἔχει καὶ πολὺν χρόνον ἔχει, οὐκ γὰρ ἔχει ἔργον. ὁ Σωκράτης καὶ ἔχει γυναῖκα. ἡ Ξανθίππη Ἀθηναία ἐστι καὶ λογιστής….

Ἀναξίμανδρος

Λέανδρος τοῖς ἐν τῷ κόσμῳ,  χαίρετε, ὦ φίλοι. χθές ἐν τῇ ἑλληνικῇ σύνοδῳ ἀνέγνωμεν τὰ τοῦ Ἀναξίμανδρου. οὕτος ἦν ὁ φιλόσοφος πρὸ Σωκράκους ὅς ἔγραψε περὶ τῆς ἄρχης τοῦ κόσμου. διαφέρει τὰ μέρη καὶ τὸ πᾶν εἴπωνα “τὰ μὲν μέρη μεταβάλλειν, τὸ δὲ πᾶν ἀμετάβλητον εἶναι” κατὰ Διογένη (II, 1-2). δήλον ἐστι ὅτι ἀνήρ θαυμαστός…

τὸ θέρος

Λέανδρος τοῖς ἐν τῷ κόσμῳ,  χαίρετε! πῶς ἔχετε, ὦ φίλοι; πολὺν γὰρ χρόνον οὐδέν γέγραφα ὑμῖν, διὰ τὸ ἔργον μου ὃ ποιῶ ἐν τῷ φροντιστήριῳ ἡμῶν. ἀλλὰ νῦν, οὐ πολλὰ μαθήματα ἔχω καὶ πάλιν λαλεῖν ὑμῖν δύναμαι. διατὶ οὔ πονῶ; νῦν οὐδείς μανθάνειν βούλεται τὸ γὰρ θέρος ἐστιν. τοῦτο τὸ θέρος οὐ παρὰ τὸ Λείκαστρον…

ἡ ἀνάγνωσις τοῦ κεφαλαῖου α’: τὸ ῥῆμα εἶναι.

τίς ἐστίν ὁ Σωκρατῆς; αὐτός Ἀθηναῖος ἐστι καὶ ὁ τῆς Ξανθίππης ἀνήρ. αἱ Ἀθῆναι πόλις ἐστι καὶ αὕτη ἡ πόλις ἐν τῇ Ἑλλάδι ἐστιν. ποῦ ἐστίν ἡ Ἑλλάς; αὐτή ἐστι καὶ ἐν τῇ Εὐρώπῃ καὶ ἐν τῇ Ἀσίᾳ. τὶς ἐστίν ἡ Ξανθίππη; αὐτή Ἀθηναία ἐστι καὶ ἡ τοῦ Σωκράτους γύνη. οὕτω καὶ ὁ Σωκράτης καὶ…

ΕΛΛΗΝΙΖΕΙΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Δ: τί ποιεῖν δύνασθε;

ΔΙΑΛΟΓΟΣ Α  Κ. χαῖρε, ὦ Λέανδρε, πῶς ἔχεις σήμερον; Λ. χαῖρε, ὦ Κωνσταντῖνε! καλῶς ἔχω ἐγώ. καὶ σύ;  Κ. κἀγώ καλῶς. χάριν σοι ἔχω.  Λ. εἰπέ μοι, ὦ φίλε, ὁρᾶν τὴν ἀκρόπολιν δύνασαι;   Κ. ναί! αὐτήν ὁρᾶν δύναμαι! καὶ τοὺς Ἕλληνας ὁρᾶν δύναμαι. ἆρα ὁρᾶν αὐτούς δύνασαι;  Λ. ἐγώ οὐχ δύναμαι, ἀλλὰ ὁρᾶν αὐτούς…

περὶ τῆς ἑλληνικῆς μουσικῆς

Λέανδρος πάσιν τῶν ἑλληνιζόντων, χάριν ὑμῖν. ἐπεὶ δὲ πρῶτον μανθάνειν ἐβουλήθην ἑλληνιστί, ἡ μουσικῆ μοι συνελάμβανε πολύ. ἀκουῶν αὐτήν ῥᾳδίως μεταβάλλειν ἐδυνάμην τὴν αἴσθησιν μου τε καὶ τὸν τόπον φαίνων παρεῖναι ἐκεῖ ἐν τῇ ἀρχαίᾳ Ἑλλάδι. σήμερον οὖν δεικνύναι βουλοίμην ἂν τὴν μουσικήν ἦς ποιούμαι περὶ πολλῆς.  ἐν τῷ πανεπιστήμιῳ φίλος ἦν μοι ὅς ἔδειξε με τὰ…

ΕΛΛΗΝΙΖΕΙΝ! ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ: ποῦ ἐστιν ὁ τυρός; 🧀

Ο ΑΓΩΝ Α οὗτος ἐστιν ὁ τυρός, ἀλλὰ ποῦ ἐστιν αὐτός; 🧀 ἆρ’ ἐστιν ἐν τῷ στόματι μου; οὐκ ἐστιν ἐκεῖ!  ἆρ’ ἐστιν ἐν τῷ στόματι σου;  οὔτε ἐστιν ἐκεῖ!  ἆρ’ ἐστιν ἐν τῇ γαστρί μου; οὐκ ἐστιν ἐκεῖ!  ἆρ’ ἐστιν ἐν τῇ γαστρί σου; οὔτε ἐστιν ἐκεῖ!  ἆρ’ ἐστιν ἐν τῷ στόματι τοῦ Σωκράτους; οὐδαμῶς! οὐκ ἐστιν…

περί ἀληθείας καὶ δόξης

Λέανδρος τοῖς ἐν τῷ κόσμῳ, χάριν ὑμῖν.  νεωστί ἐν προσωποβιβλίῳ ἐλαλοῦμεν περί φιλοσόφου τινός ὀνόματι ὁ Παρμενίδης ὅς λέγει τῶν δύο ὁδῶν τοῦ βίου, ἡ μὲν τῆς ἀληθείας, ἡ δὲ τῆς δόξης. ἡμεῖς δὲ ἐσκοποῦμεν εἰ οἱ νῦν διδάσκαλοι τι μανθάνωσιν ἐκ τῆς θεωρίας αὐτοῦ. ὁ Μιχαήλ, ἐν τῷ σωλῆνι αὐτοῦ, σαφῶς ἐξηγεῖται λόγον τινά…

περί τούτου τοῦ ἔτους

Λέανδρος τοῖς ἐν τῷ κόσμῳ.  χάριν ὑμῖν, ὦ φίλοι! μάκρον γάρ χρόνον οὐ γράφω οὐδέν πρὸς ὑμᾶς! ἀληθῶς λέγω ὑμῖν ὅτι δύσκολον τὸ ἔτος ἦν καὶ οὐ πολύ ποιοῦμεν. αἱ νῦν ἡμεραί μεταβάλλουσι σφόδρα! πολύν οὖν χρόνον οὐκ εἰς τὸ διδασκαλεῖον βαδίζω ἀλλὰ οἴκοι ἐν τῷ δικτύῳ διδάσκω τοὺς μαθητάς μου. νῦν δὲ βραδέως πάλιν…

ΕΛΛΗΝΙΖΕΙΝ! ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β: τὸ ῥῆμα ἔχειν

Ο ΔΙΑΛΟΓΟΣ: Κ. χαῖρε ὦ Λέανδρε, πῶς ἔχεις; Λ. χαῖρε ὦ Κωνσταντίνε. καλῶς ἔχω, καὶ συ; Κ. καὶ ἐγώ καλώς. εἰπέ μοι ὦ φίλε, κάλαμον ἔχεις; Λ. ναί, ἔχω! δεῦρο… λάβε τὸν κάλαμον! Κ. χάριν σοι ἔχω! καὶ βιβλίον ἔχεις; Λ. βιβλίον οὐκ ἔχω… σύγγνωθί μοι! ΤΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ: ὁ Λέανδρος κάλαμον ἔχει, ἀλλὰ βιβλίον οὐκ…

μιάσμα καὶ πνεύμα*

Λέανδρος πᾶσιν τοῖς οὖσιν ἐν τῷ κόσμῳ, ὑγίεια ὑμῖν καὶ εἰρήνη. σήμερον βούλομαι λαλεῖν περὶ προβλήματος μεγίστου ὅ ἐν τῷ κόσμῳ ἡμῶν ἕχομεν. μέλλω λαλεῖν περὶ τοῦ μιάσματος. οἱ διάλογοι τῶν ἀρχαίκων ἔλεξαν πολλά περὶ τούτου τοῦ πρόβλημα καὶ πως ἀπὸ τῶν μιασμάτων φεύγειν δυνάμεθα ὅ καὶ νῦν ἀνάκγη ἐστιν ἡμῖν. πολλοί μἐν διαλογοί ἐν τῷ…

περὶ τῆς γραμματικῆς

χαῖρε! πῶς ἔχεις τὰ πράγματα, ὦ βέλτιστε; σήμερον βούλομαι λαλεῖν περὶ τῆς γραμματικῆς, ἀλλὰ μὴ φοβοῦ! ἄξιος γάρ ἐστι, πάντα τὰ καλά καγαθά τῶν ἀνθρωπῶν ἔχομεν διὰ τὴν δύναμιν τοῦ λόγου.  πρώτον μὲν δεῖ ἡμᾶς λέγειν περὶ τῶν μερῶν τῶν λόγων. ἀλλὰ ὡς ἐισι πολλή μέρη, σήμερον περὶ ἑνός μόνου λαλήσομεν, τὸ ὄνομα. τοῦτο τὸ…