αἱ ἡμέραι τῆς ἑβδομάδος

χαίρετε πάντες,  σήμερον λαλῶμεν τῶν ἡμέρων καὶ τινὸς σημαίνει τὰ ὀνόματα αὐτῶν. ἡ μὲν πρῶτη ἡμέρα καλεῖται ἡ ἡμέρα τοῦ Ἡλίου. διὰ τί; ἡ γὰρ Ἥλιος ἰσχυρός ἐστι καὶ λάμπει ἐν τοῖς οὐρανοῖς. ἴσως οἱ ἀρχαίοι ἐνόμιζον αὐτὸν τὸν μέγιστον τῶν θεῶν εἶναι. ἡ δεύτερη καλεῖται ἡ τῆς Σελήνης. δῆλον ὅτι καὶ ὁ Ἥλιος καὶ…

περὶ τῶν ἀποστόλων  

Λέανδρος τοῖς ἐν τῷ κόσμῳ χαίρειν.  νεωστὶ ἠρξάμεθα ὁμιλίαν τῆς ἀναγνώσεως μετὰ τοῦ φίλου Ἔριχ ἐκ τῆς Πολυσοφίας ἐν ᾗ Πράξεις τῶν ἀποστόλων ἀναγιγνώσκομεν. τί ἐστι τοῦτο; βιβλίον τι ἐκ τῆς Καινῆς Διαθήκης ὃ ἐξηγεῖται τι γίγνεται μετὰ τὴν τοῦ Ἰησοῦ ἀνάστασιν. τίνες εἰσιν οἱ ἀπόστολοι; λέγω δή. οὕτοι εἰσιν οἱ ἀκολουθοῦντες τῷ Ἰησοῦ. ὁ…

περὶ τῆς γραμματικῆς β’ 

χαίρετε πάντες! πῶς ἔχετε σήμερον; πάλιν πάρειμι καὶ σήμερον βουλοίμην ἄν διαλεγέσθαι περὶ τῆς γραμματικῆς. ἀλλὰ μὴ φοβοῦ! ἀξιόλογον γὰρ ἐστιν! λαλῶμεν οὖν τῆς γενικῆς. τί ἐστι τοῦτο; ἡ γενική πτῶσις ἐστιν ᾕ χρώμεθα λέγειν τινά τι ἔχειν, καλῶς; παράδειγμα, “ὁ Λέανδρος τὸν οἶνον ἔχει” λέγεται καὶ “οὕτος ἐστιν ὁ οἶνος τοῦ Λεάνδρου” ὁ οὖν…

περὶ τοῦ ἑλληνικοῦ ἀκροάματος

Λέανδρος τῷ κόσμῳ χαίρειν. σήμερον βούλομαι διαλεγέσθαι περὶ τὸ ἐμὸν νέον ἔργον. νεωστὶ ἄρχομαι ἀκρόαμα τι τῆς ἑλληνικῆς γλῶσσης ἵνα ἀσκῶ καὶ βέλτιων γίγνωμαι ἑλληνίζων. μαθητῆς γὰρ εἰμι καὶ γυμναστέον ἐστιν. δυστυχῶς, οὐ πολλὰ ἔστι τοῖς μαθηταῖς σπουδάζειν ἀκούοντι. μόνον ἕν ἄλλο ἀκρόαμα γιγνώσκω ὀνόματι Ἑλληνιζώμεθα, ἀλλ ̓ οὐ πολλάκις ἀνατιθέασι νέον ἐπεισόδιον. ἐγὼ δὲ…

περιμένων τὸ ἔαρ

Λέανδρος τῷ κόσμῳ χαίρειν.  πῶς ἔχετε ὑμεῖς; τὸ νέον ἔτος γέγονεν ἀλλὰ καὶ τὸ χειμὼν ἔτι μένει. οὐκ οἶδα ποτε ἀφίξεται τὸ ἔαρ. ἴσως μόνον ὁ Φίλιππος ὁ Μαρμότα τοῦτο οἶδε! νῦν γὰρ οὔτε ψυχὸς οὔτε θάλπος ἐστιν ὁ ἀήρ. ὁ δὲ ἥλιος ἐπανέρχεται καὶ λάμπει ἐν τοῖς οὐρανοῖς. οὔτε ὕει οὔτε ὡς ἐν τῇ…

ὁ χειμών καὶ αἱ ἑορταί

Λέανδρος τοῖς ἐν τῷ κόσμῳ φίλοις, χαίρετε! ὡς ταχέως μεταβάλλουσιν αἱ ὧραι! νῦν γὰρ ὁ χειμὼν γίγνεται. τί οὖν ποιοῦμεν τοῦ χειμῶνος; οὐ μένομεν πολλὺν χρόνον ἐν τῇ ὁδῷ διὰ τὸ ψῦχος. ποῖος ὁ ἀὴρ τὸ νῦν; ἐν ἄλλοις μὲν τόποις χιὼν γίγνεται. ἐν τῇ δὲ Βαρκινῶνι οὐ νίφει πολύ. ἴσως νομίζετε τὸν χειμῶνα κακὸν…

τὸ ἐμὸν βιβλίδιον τῆς ἑλληνικῆς μυθολογίας

Λέανδρος τοῖς ἐν τῷ κόσμῳ φίλοις, χαίρειν. νεωστὶ, νέα διανοία ἐστί μοι γράφειν ἑλληνιστί. βιβλίδιον τι περὶ τῶν ἒσχατων ἡρῶων τῆς ἑλληνικῆς μυθολογίας γράφων ἦργμαι. αὕτη ἡ ἱστορία ἐξηγείται τὸν βίον τοῦ Ὀρέστου, ὁ τοῦ Ἀγαμέμνονος παῖς καὶ τῶν ἄλλων, ὥσπερ καὶ ὁ Νεοπτόλεμος, ὁ του Ἀχιλέως παῖς, καὶ  ἡ Ἑρμιόνη, ἡ τῆς Ἑλένης θυγάτηρ….

ἡ ἑλληνικὴ λύρα 

χαίρετε, πάντες! σήμερον, βουλοίμην ἂν λαλεῖν ὑμῖν τῆς ἀρχαίας μουσικῆς ἥν εἶχον ἐν τῇ Ἑλλάδα. αὕτη ἡ λύρα ἥν παίζω ἐστιν ὀργάνον τι ὅ δίδωσί μοι πολλὴν ἀταραξίαν. ἡ γὰρ μουσικὴ τῆς λύρας ἡ θεραπεία τῆς ψυχῆς ἐστιν, ὡς ἐμοὶ δοκεῖ. ὅταν γὰρ αὐτῆς ἅπτομαι, πὰντων τῶν προβλημάτων ἐπιλανθάνω. ἀφικόμενος οὖν οἴκαδε, καθίζω ἐν τῷ…

ὁ Θαλῆς

χαίρετε, ὦ φίλοι! σήμερον βουλοίμην ἂν λαλῆσαι ὑμῖν ὀλίγον χρόνον ἑλληνιστί. νεωστί ἐν τῇ ἑλληνικῇ συνόδῳ τὸν βίον τοῦ Θαλοῦ ἀνέγνωκαμεν. κατὰ Διογένη, ὁ Θαλῆς ὁ πρῶτος φιλόσοφος ἦν. μέντοι οὐ σαφές ἐστι πότερον οὕτος φοινικὸς ἢ ἑλληνικός ἦν. ὁ Διογένης φησὶν αὐτὸν οὐδὲν γράψαι ἀλλὰ πολλὰ θαυμαστὰ ποιῆσαι, οἵον τὰς πυραμίδας ἐκμετρῆσαι καὶ τὰς…

τὸ φθινόπωρον   

ὁ Λέανδρος τοῖς φίλοις ἐν τῷ κόσμῳ, χαίρετε!  τὸ ἔτος ταχέως διάγει ὡς ἐμοὶ δοκεῖ, καὶ αἰ ὧραι μεταβάλλουσιν. τὸ γὰρ θέρος οὔκετι ἐστιν ἀλλὰ νῦν τὸ φθινόπωρον γίγνεται. ἐγὼ ἄνθρωπος τῆς πολέως ὤν, οὐδὲν τῶν ἀγρῶν οἶδα, οὔτε ἂ ποιοῦσιν οἱ αὐτουργοί. διὰ τοῦτο οὐ λαλεῖν δύναμαι περὶ ταύτης. ποῖος οὖν ὁ ἀὴρ τὸ…

τὸ τέλος τῆς ἑβδομάδος    

Λέανδρος τοῖς ἐν τῷ κόσμῳ φίλοις, χαίρετε!  σήμερον, οὐκ ἀνάγκη μοι ἰέναι εἰς τὸ φροντιστήριον τὸ γὰρ τέλος τῆς ἑβδομάδος ἐστιν. ἡμέραι οὖν δύο εἰσιν ἡμῖν ὅταν χαλῶμεν οἴκοι καὶ οὐκ πονοῦμεν. μετὰ δὲ πέντε ἡμέρας πονῶν μάλα κάμνω. τί οὖν ποιῶ τούτων τῶν ἡμερῶν; λέγω δή. πολλάκις ἐκβαίνω τῆς πόλεως καὶ περιπατῶ ἐν τῇ…

ἡ ἀνάγνωσις τοῦ κεφαλαῖου β’: τὸ ῥῆμα ἔχειν.

ὁ Σωκράτης Ἀθηναῖος ἐστιν καὶ φιλόσοφος. ἐπειδὴ φιλόσοφος ἐστιν, σοφίαν ἔχει καὶ φίλους, ὡς ὁ Πλάτων καὶ ὁ Κρίτων. οὕτοι καὶ Ἀθηναῖοι εἰσιν, ἀλλὰ οὐκ ἔχουσι σοφίαν, ὡς ὁ Σωκράτης. αὐτός οὖν σοφίαν καὶ φίλους ἔχει καὶ πολὺν χρόνον ἔχει, οὐκ γὰρ ἔχει ἔργον. ὁ Σωκράτης καὶ ἔχει γυναῖκα. ἡ Ξανθίππη Ἀθηναία ἐστι καὶ λογιστής….