περὶ τῆς πρώτης τοῦ ἔτους

Λέανδρος τοῖς ἐν τῷ κόσμῳ χαίρειν. πῶς ἔχετε, ὦ φίλοι; ἔγωγε καλῶς ἔχω, ἑορτάζων τὰ Χριστούγεννα μετὰ τῆς ἐμῆς γυναικὸς καὶ φίλων ἐν τῇ Ἱσπανίᾳ. δι ̓ ὀλίγου μέντοι ἡ τοῦ χειμῶνος κατάπαυσις τελευτᾶται καὶ πάλιν εἰς τὴν ἐνέργειαν ἐπανελευσόμεθα, φεῦ! τί οὖν πράξω ἐν τῷ νέῳ ἔτει; τί ἐν νῷ ἔχω πράξειν; λέξω δή!…

περὶ τῆς Ἀπολογίας

Λέανδρος τοῖς ἐν τῷ κόσμῳ χαίρειν. πῶς ἔχετε; ἐγὼ καλῶς ἔχω καλὸν βιβλίον νῦν ἀναγιγνώσκων. τί βιβλίον ἐστιν; λέγω δή.  ἐν τούτῳ τῷ βιβλίῳ οἱ Ἀθηναίοι τὸν Σωκράτη κατηγορίζουσιν. οἴδετε τοῦτο, ὦ φίλοι; δῆλον ὅτι ἡ Ἀπολογία ἐστιν ὐπὸ ἢ τοῦ Σωκράτους ἢ ἴσως τοῦ Πλάτωνος οὐκ οἶδα ὑπὸ τίνος, ἀλλ ̓ οὐ μέλει! τί…

τῆς πάντων ἁγίων νυκτός

Λέανδρος τοῖς φιλέλλησιν χαίρειν.   πάλιν χρόνος ἔτους γίγνεται τῶν ἁγίων. τίνες εἰσιν οὗτοι; λέγω δή. ἐν τῇ ἐσχάτῃ νυκτὶ τοῦ Ὀκτωβρίου, οἱ νεκροὶ λέγονται ἐπανέρχεσθαι εἰς τὴν γήν. ταύτης οὖν τῆς νυκτὸς ἀσπαζόμεθα τοὺς προγόνους καὶ ἑορτάζομεν πολύ. ἡ ἑορτὴ τῆς νυκτὸς ταύτης ἐν παντὶ μέρει τῆς γῆς διαφέρει, ἀλλὰ πολλοὶ νομίζουσι τοὺς νεκροὺς…

περὶ τοῦ θέρους

Λέανδρος τοῖς τοῦ κόσμου φίλοις χαίρειν. πῶς ἔχετε σήμερον, ὦ φίλοι; ἐγὼ δὲ οὐκ ἄχαρις. νῦν γὰρ οὐκέτι ἀνάγκη ἐστι μοι πρὸς τὸ φροντιστήριον ἰέναι. διὰ τί οὔ; φαίνεταί μοι ὅτι οὐδεὶς βούλει σπουδάζειν ἐν τῷ θέρει! τούτου ἕνεκα καιρὸς νῦν ἐστί μοι ὀλίγον χρόνον ἑλληνίζειν μετὰ ὑμῶν. οἴμοι τάλας! ὡς ταχέως ἐκφεύγει ὁ χρόνος….

περὶ τοῦ δράματος

Λέανδρος τοῖς ἀνθρώποις ἐν τῷ κόσμῳ χαίρειν. πῶς ἔχετε, ὦ φίλοι; ἐγὼ πανκάλως ἔχω, ἀναγιγνώσκων τὸ ἑλληνικὸν δρᾶμα. τί ἐστι τοῦτο; λέγω δή. ἐν τῇ ἀρχαίᾳ Ἑλλάδι, οἱ Ἀθηναίοι πολλάκις εἰς τὸ θέατρον ἐβάδιζον ἵνα τὸ δρᾶμα ἐκεῖ θεῶνται. καὶ ἡ κωμῳδία καὶ ἡ τραγῳδία ἔργα δράματος ἦσαν. ἡ μὲν κωμῳδία γελοία ἦν, ὡς τὸ…

αἱ ἡμέραι τῆς ἑβδομάδος

χαίρετε πάντες,  σήμερον λαλῶμεν τῶν ἡμέρων καὶ τινὸς σημαίνει τὰ ὀνόματα αὐτῶν. ἡ μὲν πρῶτη ἡμέρα καλεῖται ἡ ἡμέρα τοῦ Ἡλίου. διὰ τί; ἡ γὰρ Ἥλιος ἰσχυρός ἐστι καὶ λάμπει ἐν τοῖς οὐρανοῖς. ἴσως οἱ ἀρχαίοι ἐνόμιζον αὐτὸν τὸν μέγιστον τῶν θεῶν εἶναι. ἡ δεύτερη καλεῖται ἡ τῆς Σελήνης. δῆλον ὅτι καὶ ὁ Ἥλιος καὶ…

περὶ τῶν ἀποστόλων  

Λέανδρος τοῖς ἐν τῷ κόσμῳ χαίρειν.  νεωστὶ ἠρξάμεθα ὁμιλίαν τῆς ἀναγνώσεως μετὰ τοῦ φίλου Ἔριχ ἐκ τῆς Πολυσοφίας ἐν ᾗ Πράξεις τῶν ἀποστόλων ἀναγιγνώσκομεν. τί ἐστι τοῦτο; βιβλίον τι ἐκ τῆς Καινῆς Διαθήκης ὃ ἐξηγεῖται τι γίγνεται μετὰ τὴν τοῦ Ἰησοῦ ἀνάστασιν. τίνες εἰσιν οἱ ἀπόστολοι; λέγω δή. οὕτοι εἰσιν οἱ ἀκολουθοῦντες τῷ Ἰησοῦ. ὁ…

περὶ τῆς γραμματικῆς β’ 

χαίρετε πάντες! πῶς ἔχετε σήμερον; πάλιν πάρειμι καὶ σήμερον βουλοίμην ἄν διαλεγέσθαι περὶ τῆς γραμματικῆς. ἀλλὰ μὴ φοβοῦ! ἀξιόλογον γὰρ ἐστιν! λαλῶμεν οὖν τῆς γενικῆς. τί ἐστι τοῦτο; ἡ γενική πτῶσις ἐστιν ᾕ χρώμεθα λέγειν τινά τι ἔχειν, καλῶς; παράδειγμα, “ὁ Λέανδρος τὸν οἶνον ἔχει” λέγεται καὶ “οὕτος ἐστιν ὁ οἶνος τοῦ Λεάνδρου” ὁ οὖν…

περὶ τοῦ ἑλληνικοῦ ἀκροάματος

Λέανδρος τῷ κόσμῳ χαίρειν. σήμερον βούλομαι διαλεγέσθαι περὶ τὸ ἐμὸν νέον ἔργον. νεωστὶ ἄρχομαι ἀκρόαμα τι τῆς ἑλληνικῆς γλῶσσης ἵνα ἀσκῶ καὶ βέλτιων γίγνωμαι ἑλληνίζων. μαθητῆς γὰρ εἰμι καὶ γυμναστέον ἐστιν. δυστυχῶς, οὐ πολλὰ ἔστι τοῖς μαθηταῖς σπουδάζειν ἀκούοντι. μόνον ἕν ἄλλο ἀκρόαμα γιγνώσκω ὀνόματι Ἑλληνιζώμεθα, ἀλλ ̓ οὐ πολλάκις ἀνατιθέασι νέον ἐπεισόδιον. ἐγὼ δὲ…

περιμένων τὸ ἔαρ

Λέανδρος τῷ κόσμῳ χαίρειν.  πῶς ἔχετε ὑμεῖς; τὸ νέον ἔτος γέγονεν ἀλλὰ καὶ τὸ χειμὼν ἔτι μένει. οὐκ οἶδα ποτε ἀφίξεται τὸ ἔαρ. ἴσως μόνον ὁ Φίλιππος ὁ Μαρμότα τοῦτο οἶδε! νῦν γὰρ οὔτε ψυχὸς οὔτε θάλπος ἐστιν ὁ ἀήρ. ὁ δὲ ἥλιος ἐπανέρχεται καὶ λάμπει ἐν τοῖς οὐρανοῖς. οὔτε ὕει οὔτε ὡς ἐν τῇ…

τοῦ χειμῶνος καὶ τῶν ἑορτῶν

Λέανδρος τοῖς ἐν τῷ κόσμῳ φίλοις, χαίρειν! ὡς ταχέως μεταβάλλουσιν αἱ ὧραι! νῦν γὰρ ὁ χειμὼν γίγνεται. τί οὖν ποιοῦμεν τοῦ χειμῶνος; οὐ μένομεν πολλὺν χρόνον ἐν τῇ ὁδῷ διὰ τὸ ψῦχος. ποῖος ὁ ἀὴρ τὸ νῦν; ἐν ἄλλοις μὲν τόποις χιὼν γίγνεται. ἐν τῇ δὲ Βαρκινῶνι οὐ νίφει πολύ. ἴσως νομίζετε τὸν χειμῶνα κακὸν…

τὸ ἐμὸν βιβλίδιον τῆς ἑλληνικῆς μυθολογίας

Λέανδρος τοῖς ἐν τῷ κόσμῳ φίλοις, χαίρειν. νεωστὶ, νέα διανοία ἐστί μοι γράφειν ἑλληνιστί. βιβλίδιον τι περὶ τῶν ἒσχατων ἡρῶων τῆς ἑλληνικῆς μυθολογίας γράφων ἦργμαι. αὕτη ἡ ἱστορία ἐξηγείται τὸν βίον τοῦ Ὀρέστου, ὁ τοῦ Ἀγαμέμνονος παῖς καὶ τῶν ἄλλων, ὥσπερ καὶ ὁ Νεοπτόλεμος, ὁ του Ἀχιλέως παῖς, καὶ  ἡ Ἑρμιόνη, ἡ τῆς Ἑλένης θυγάτηρ….