ἡ πρώτη ἐπιστολή: περὶ ἐμαυτοῦ

χαίρετε! ἐγώ Λέανδρος εἰμι καὶ σήμερον λαλεῖν βούλομαι ὑμῖν ὀλίγον χρονον. αὕτη ἐστιν ἡ πρώτη ἐπιστολή μου καὶ γράφειν ἐθέλω ἵνα ἀσκέω ἑλληνιστί! μέλλω οὖν λαλεῖν περὶ ἐμαυτοῦ… ὡς ἤδη λέλεγμαι, τὸ ὄνομά μοι Λέανδρος ἐστίν καὶ τεσσαρακοντάς ἔτη ἔχω. διδάσκαλος τῆς γλώσσης ἑλληνικῆς οὐκ εἰμι, ἀλλὰ μαθητής. ἀρέσκει μοι σφόδρα μανθάνειν τὴν γλῶσσαν ταύτην! ἐγώ ἐν τῇ πόλει Βαρκινῶνι οἴκω μετά…

Psychosomatic Hedonism*

How did ideas of the soul affect attitudes to the body? I have been interested in ancient ideas of the soul for a while and was wondering how they came to affect attitudes to the body. This can be seen most clearly in attitudes towards the various pleasures which are associated with the body and…

Aristotle’s On the Soul

Some thoughts upon reading Aristotle’s Περί Ψυχής… There has been a lot of debate surrounding the concept of soul in both religious and philosophical traditions. Yet we should perhaps remember that our English word soul is a translation. Going back to the original sources can help us to see more clearly what the term used…