καθ᾽ ἡμέραν*

χαίρετε!

τὸ ὄνομα μοι Λέανδρος ἐστιν καὶ αὕτη ἐστιν ἡ τρίτη ἐπιστολή μου ἥ ἐν τῇ γλώσσῃ ἑλληνικῇ γράφω. σήμερον, λαλείν βούλομαι ὑμῖν περὶ τἠς καθ᾽ ἡμέρας ἐμου.

πρῲ μὲν ἐγώ ἐξυπνίζομαι καὶ μόλις ἐπαίρω ἐμαυτόν. ἔπειτα δὲ τὸ σῶμα τῷ ὕδατι λούομαι καὶ μετὰ δὲ ταῦτα ἐνδύομαι τὸν χιτῶνα.

ἔνδον ἡμετέρα οἰκίᾳ ἐστίν τράπεζα ἐφ᾽ ἧς ἐστι τὰ σιτία καὶ τὸ ὕδωρ. καὶ ἐγώ καὶ Ἑλένη καθίζομεν ἐπὶ τῶν δίφρων καὶ ἅμα ἀριστοποιέομεθα. λεκάναι μὲν ἐστιν ἡμῖν ἐξ ὧν τὰ σιτία ἐσθίομεν, ποτήρια δὲ ἐξ ὧν πίνομεν. ποῖά ἐστιν ἡμῖν τὰ σιτία; ἐσθίομεν ὀλίγον ἄρτον τε καὶ ὀλίγους καρπούς. μετὰ δὲ ταῦτα λαλοῦμεν μεθ᾽ ἀλλήλων ὀλιγον χρονον. ἐντάυθα δὲ κοσμῶ τὰς κόμας καὶ καθαίρω τοὺς ὀδόντας. εἶτα δὲ τὰ πέδιλα ἐνδύομαι καὶ τῷ ποδήλατῷ εἰς τὸ ἔργον πορεύομαι. τί πράσσω; ἐγώ διδάσκαλος εἰμι καὶ ἐν τῇ διδασκαλειῷ ἐργάζομαι. διδάσκω ἰδιώτας καὶ ἐισί μοι πολλοί μαθηταί… οἱ μὲν ἀγαθοί, οἱ δὲ κακοί!

πρὸς ἑσπέραν δ᾽ ἀνέρχομαι οἴκαδε καὶ ἡσυχάζω ὀλίγον χρόνον διότι μάλα κάμνω. εἶτα δὲ τὸ δεῖπνον ἐσθίω μετὰ Ἑλένης. τὰ δὲ λάχανα ἐκ τοῦ κήπου ἐσθίομεν μετὰ ταῦτα τυρὸς λευκός, καὶ δὴ καὶ ὀλίγον οἶνον πίνομεν. ἔνδον τῇ δωματῇ ἡμῶν ἐστιν ἡ κλίνη ἐφ᾽ ἥς τῆς νυκτός καθεύδομεν. οἴμοι! ὡς μακρός ἐστιν ἡ ἡμέρα μου! ἡ μέντοι νυκτός ἡδεῖα ἐστιν διότι τοὺς ὀνείρους καλούς ἔχω.

καλώς ὦ φίλοι, τοιαύτη ἐστιν ἡ ἡμέρα μου. καὶ ὑμεῖς; τί πράσσετε; ἄρ᾽ ἀρέσκει ὑμῖν τὸ ἔργον; διότι οὐ γράφετε μοι περὶ τῆς ὑμετέρας καθ᾽ ἡμέρας; εἴπετε μοι… εἰ ἐθέλετε!

εἰς αὖθις,

ὁ φίλος ὑμῶν, Λέανδρος.

*μέρη τῆς ἐπιστολῆς ταύτης ἀπό τοῦ βιβλίου ὄνομα <Αλέξανδρος τὸ Ἑλληνικόν Παιδίον> προςαρμόζω.

Λεξις:

ἀγαθοί – good (nominative plural)

ἅμα – together

ἀνέρχομαι – I go back

ἄρ᾽ ἀρέσκει ὑμῖν – does it please you?

ἀριστοποιέομεθα – we make breakfast

ἄρτον – bread (accusative)

βιβλίου – book (genitive)

γράφετε μοι – you write to me

δεῖπνον – dinner

διότι οὐ – why not?

διδασκαλειῷ – at school (dative)

διδάσκαλος – teacher

διδάσκω – I teach

δίφρων – chairs (genitive plural)

δωματῇ ἡμῶν – our bedroom (dative)

εἶτα δὲ – and then

ἐισί μοι – there are to me (I have)

ἐκ τοῦ κήπου – out of the garden

ἔνδον – inside

ἐνδύομαι – I put on

ἐπαίρω ἐμαυτόν – I get up

ἔπειτα δὲ – and then

ἐπὶ – on

ἐντάυθα δὲ – and then

εἴπετε μοι – tell me

ἐργάζομαι – I work

ἔργον – work

ἐφ᾽ ἧς – on which

ἐξ ὧν – out of which

ἐσθίομεν – we eat

ἐστιν ἡμῖν – there are to us (we have)

ἐξυπνίζομαι – I wake up

ἰδιώτας – private people (accusative plural)

ἡδεῖα – pleasant

ἡμέρα – day (nominative)

ἡμέρας – day (genitive)

ἡμετέρα – our

ἡσυχάζω – I relax

καθαίρω τοὺς ὀδόντας – I clean my teeth

καθεύδομεν – we sleep

καθίζομεν – we sit down

καθ᾽ ἡμέρας – every day (genitive)

καὶ δὴ καὶ – what is more

καρπούς – fruit (accusative plural)

κλίνη – bed

κοσμῶ τὰς κόμας – I comb my hair

λαλοῦμεν – we chat

λάχανα – vegetables

λεκάναι – pots (nominative plural)

λούομαι – I wash

μαθηταί – students (nominative plural)

μεθ᾽ ἀλλήλων – with each other 

μέρη – some parts (nominative plural)

μάλα κάμνω – I am very tired

μετὰ δὲ ταῦτα – and after this

μετὰ Ἑλένης – with Helen

μόλις – with difficulty 

νυκτός – at night (genitive)

οἴκαδε – homewards

οἱ μὲν… οἱ δὲ – some… while others…

οἶνον – wine (accusative)

ὀνείρους – dreams (accusative plural)

παιδίον – child

πέδιλα – shoes

πίνομεν – we drink

ποδήλατῷ – bicycle (dative)

ποῖά – which?

πορεύομαι – I travel

ποτήρια – cups

πράσσω – I do

πράσσετε – you all do

προςαρμόζω – I adapt

πρὸς ἑσπέραν – around evening

πρῲ – in the morning

σιτία – food

σῶμα – body

τοιαύτη – such

τράπεζα – table

τρίτη – third

τυρὸς λευκός – white cheese

ὕδατι – water (dative)

ὕδωρ – water (nominative/ accusative)

ὑμετέρας – your (plural)

χιτῶνα – clothes 

ὡς μακρός – how long!

ὦ φίλοι – my friends (vocative)

ἐθέλετε ὑποστηρίζειν μοι ἵνα ποιέω πλείονα μαθήματα καὶ γράφω πλείονας ἀναγνώσεις; γίγνεσθε οὖν προστάτης μου εἰς τὸ Πάτρεον! 

Would you like to support me so that I may make more course materials and beginner’s graded readings? Become a Patron for access to more Ancient Greek learning content!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s