περὶ τῆς σύνοδου

χαίρετε, ὦ φίλοι!

πῶς ἔχετε τὰ πράγματα; ἐλπίζω ὅτι καλώς ἔχητε ὑμεῖς καὶ τὸ γένος καὶ οἱ φίλοι ὑμῶν! σήμερον, βούλομαι λάλειν ὑμῖν περὶ τῆς σύνοδου.

καθ᾽ ἡμέραν τοῦ Διός τήν σύνοδον τής Ἑλληνικῆς γλώσσης ἔχωμεν. ἆρ᾽ ἐρωτᾷς μοι τὶ σημαίνει ἡ λέξις <σύνοδος>; λέγω δὴ. ἔπει οἱ ἀνθρώποι μεθ᾽ ἀλλήλων λάλουσιν περὶ πράγματα τινά, ἵνα ὁμολογέωσιν περὶ τινός δεῖ αὐτούς πράσσειν, τήν σύνοδον καλέουσιν. ὅυτος ὁ λόγος σύνθεσις ἐστιν ἀπό δυῶν μερῶν <συν> καὶ <ἡ ὅδος>, τοῦτο ἐθέλει λέγειν ἡ ὅδος ἐν ᾦ ἅμα ἀκολουθοῦμεν. καθ᾽ ἑβδομάδα οὖν τοὺς διαλόγους τῶν Ἑλληνικῶν συγγραφέων ἀναγιγώσκομεν, διότι πρός τήν παιδείαν ἡ ὅδος ἡμῶν ἄγει. τινά βιβλία οὖν ἀνεγνώκαμεν ἐν τῇ σύνοδῷ ἡμῶν; λέγω δὴ. ἡμεῖς τὰς ἱστορίας τοῦ Ἡροδότου καὶ Θουκυδίδου ἀνεγνώκαμεν. ὁ μὲν πολλάκις ψεύδει ὁ δὲ τήν ἀληθῆ λέγει. καὶ δὴ καὶ τὸ βιβλίον τοῦ Λουκιανοῦ ἀνεγνώκαμεν ἐν ᾦ λέγει τήν ἀληθῆ… ὅτι ἀεί ψεύδει!

δι᾽ ὀλίγου, ἐν τῷ ἐπιγιγνόμενῳ σύνοδῷ ἀναγνώσομεν βιβλίον τι τοῦ Πλάτωνος. καὶ ὑμεῖς; τί βιβλίον ἀναγιγνώσκετε; τί βιβλίον βούλεσθε ἀναγιγνώσκειν; εἴπετε μοι!

νῦν δὲ καιρός ἐστι μοι ἀπιέναι.

εἰς αὖθις!

Λέανδρος

ἡ λέξις:

ἄγει – it leads

ἀεί – always

ἀκολουθοῦμεν we follow

ἀληθῆ λέγει – he says the truth 

ἀναγιγνώσκετε – you all read

ἀναγιγώσκομεν – we read

ἀνεγνώκαμεν – we have read

ἀναγνώσομεν – we will read

ἀναγιγνώσκειν – to read

βιβλίον – book (accusative singular)

βιβλία – books (accusative plural)

βούλεσθε – you all want

γένος – family (nominative)

δεῖ αὐτούς πράττειν – it is necessary for them to do

διατί – because

δι᾽ ὀλίγου – soon

δυῶν μερῶν – of two parts (genitive plural)

ἐλπίζω – I hope

ἐν ᾦ – in which

ἔπει – when

εἴπετε μοι – tell me

ἐπιγιγνόμενῳ – in the next (dative)

ἐρωτᾷς μοι – you ask me

ἔχητε – you all have (subjunctive)

Θουκυδίδου – of Thucydides (genitive)

ἵνα – so that

ἱστορίας – histories (accusative plural)

Ἡροδότου – of Herodotus (genitive)

καθ᾽ ἑβδομάδα – every week

καθ᾽ ἡμέραν τοῦ Διός – every Thursday (day of Zeus)

καιρός ἐστιν ἀπιέναι – it is time to go

καλέουσιν they call it

λέγω δὴ – indeed, I’ll tell you

Λουκιανοῦ – of Lucian (genitive)

ὅδος – the way, road, path

ὁμολογέωσιν – they may agree (subjunctive)

ὅυτος ὁ λόγος – this word

παιδείαν – education (accusative)

Πλάτωνος – of Plato (genitive)

πράγματα – things, events, problems

πρός – towards

σύνθεσις – synthesis, combination

σύνοδον – meeting (accusative)

σύνοδου – meeting (genitive)

σύνοδος – meeting (nominative)

σύνοδῷ – meeting (dative)

συγγραφέων – of the writers (genitive plural)

τινά – a certain (accusative)

τὶ σημαίνει ἡ λέξις… ; – what does the word… mean?

ψεύδει – he lies

ἐθέλετε ὑποστηρίζειν μοι ἵνα ποιέω πλείονα μαθήματα καὶ γράφω πλείονας ἀναγνώσεις; γίγνεσθε οὖν προστάτης μου εἰς τὸ Πάτρεον! 

Would you like to support me so that I may make more course materials and beginner’s graded readings? Become a Patron for access to more Ancient Greek learning content!

2 Comments Add yours

 1. Lídia Ribas says:

  χαίρε Λεάνδρε, οἷδα ὅτι σήμερον ἦν ἡ σύνοδος, ἀλλ’ οὐ ἐδυνησάμεν εἶναι συν ὑμῖν. Ἐλπίζω καλῶς ἔχεις, ὦ φίλε.

  Liked by 1 person

  1. Leandros Corieltauvorum says:

   χαίρε ὦ Λυδία, πῶς ἔχεις; εἰ συ συνοδεῖν μεθ᾽ ἡμῶν βούλῃ τῇ ὑστεραίᾳ ἑβδομάδᾳ, σοι σύνδεσμον τινά τῆς ὁμιλίας Σκύπε τῇ ἐπιστολῇ ἐλεκτρονικῇ πέμψω.

   ἐρροσο! 🙂

   Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s