ΕΛΛΗΝΙΖΕΙΝ! ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β: τὸ ῥῆμα ἔχειν

Ο ΔΙΑΛΟΓΟΣ: Κ. χαῖρε ὦ Λέανδρε, πῶς ἔχεις; Λ. χαῖρε ὦ Κωνσταντίνε. καλῶς ἔχω, καὶ συ; Κ. καὶ ἐγώ καλώς. εἰπέ μοι ὦ φίλε, κάλαμον ἔχεις; Λ. ναί, ἔχω! δεῦρο… λάβε τὸν κάλαμον! Κ. χάριν σοι ἔχω! καὶ βιβλίον ἔχεις; Λ. βιβλίον οὐκ ἔχω… σύγγνωθί μοι! ΤΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ: ὁ Λέανδρος κάλαμον ἔχει, ἀλλὰ βιβλίον οὐκ…

μιάσμα καὶ πνεύμα*

Λέανδρος πᾶσιν τοῖς οὖσιν ἐν τῷ κόσμῳ, ὑγίεια ὑμῖν καὶ εἰρήνη. σήμερον βούλομαι λαλεῖν περὶ προβλήματος μεγίστου ὅ ἐν τῷ κόσμῳ ἡμῶν ἕχομεν. μέλλω λαλεῖν περὶ τοῦ μιάσματος. οἱ διάλογοι τῶν ἀρχαίκων ἔλεξαν πολλά περὶ τούτου τοῦ πρόβλημα καὶ πως ἀπὸ τῶν μιασμάτων φεύγειν δυνάμεθα ὅ καὶ νῦν ἀνάκγη ἐστιν ἡμῖν. πολλοί μἐν διαλογοί ἐν τῷ…

περὶ τῆς γραμματικῆς

χαῖρε! πῶς ἔχεις τὰ πράγματα, ὦ βέλτιστε; σήμερον βούλομαι λαλεῖν περὶ τῆς γραμματικῆς, ἀλλὰ μὴ φοβοῦ! ἄξιος γάρ ἐστι, πάντα τὰ καλά καγαθά τῶν ἀνθρωπῶν ἔχομεν διὰ τὴν δύναμιν τοῦ λόγου.  πρώτον μὲν δεῖ ἡμᾶς λέγειν περὶ τῶν μερῶν τῶν λόγων. ἀλλὰ ὡς ἐισι πολλή μέρη, σήμερον περὶ ἑνός μόνου λαλήσομεν, τὸ ὄνομα. τοῦτο τὸ…

ὁ τοῦ Πλάτωνος Γοργίας

χαίρετε, ὦ φίλαι καὶ φίλοι! γιγνώσκετε τί ἀνεγνώσαμεν χθές ἐν τῇ σύνοδῷ ἡμῶν; λέγω δὴ. τὸν τοῦ Πλάτωνος Γοργίαν ἀρξόμεθα ἀναγιγνώσκοντες μεγάλῃ σὺν χαρᾷ. ὁ Πλάτων φιλόσοφος Ἀθηναῖος ἦν καὶ περὶ τῆς δικαιοσύνης ἔγραψε.  ἐν τουτῷ τῷ διαλογῷ ὁ ἄνηρ Καλλικλής λέγει ὅτι ἡ δικαιοσύνη καὶ οἱ νομοί οἵ πεποιημένος ὑπό τῶν ἀνθρωπῶν κατά τῆς φύσεως…