ὁ τοῦ Πλάτωνος Γοργίας

χαίρετε, ὦ φίλαι καὶ φίλοι!

γιγνώσκετε τί ἀνεγνώσαμεν χθές ἐν τῇ σύνοδῷ ἡμῶν; λέγω δὴ. τὸν τοῦ Πλάτωνος Γοργίαν ἀρξόμεθα ἀναγιγνώσκοντες μεγάλῃ σὺν χαρᾷ. ὁ Πλάτων φιλόσοφος Ἀθηναῖος ἦν καὶ περὶ τῆς δικαιοσύνης ἔγραψε. 

ἐν τουτῷ τῷ διαλογῷ ὁ ἄνηρ Καλλικλής λέγει ὅτι ἡ δικαιοσύνη καὶ οἱ νομοί οἵ πεποιημένος ὑπό τῶν ἀνθρωπῶν κατά τῆς φύσεως εἰσι, καὶ οἱ μεν ἀνθρώποι οἵ τιθέασιν τούτους τοὺς νόμους μόνον πεποιήκασι διότι ἀσθενεῖς εἰσιν καὶ ἵνα ἀμύνωσι τοῖς ἰσχυροῖς. ὡς ἔγραψε ὁ Πλάτων <ἐκφοβοῦντες τοὺς ἐρρωμενεστέρους ἵνα μὴ αὐτῶν πλέον ἔχωσιν.> τοῦτο ἐθέλει λέγειν ὅτι οἱ τιθέμενοι φοβέουσιν τοὺς ἀνθρώπους οὕς τὴν ῥώμην ἔχουσιν. οἱ οὖν λέγουσιν ὅτι ἀδίκαίος καὶ ἀισχυρός ἐστιν τῶν ἰσχυρῶν ἔχειν τὸ πλέον. ἀλλὰ ὁ Καλλικλής λέγει τῆν δύναμιν καλός εἶναι καὶ ἐν τῷ κόσμῷ ἀεί οἱ ἔχοντες καὶ οἱ οὑκ ἔχοντες ἔσονται. 

τί νομίζετε ὑμεῖς; εὐ λέγει τοῦτον ὁ Καλλικλής, ἤ οὐ; ἐγώ νομίζω ὅτι καίπερ τὴν ἀλήθειαν λέγοντος αὐτοῦ, οὐκ ἐστιν πράγματος κακός ὅτι ἡ δικαιοσύνη οὐκ ἐστιν κατά τὴν φύσιν. διότι πάντα τὰ ἄλλα πράγματα ἀνθρώπινα ἐναντίον τῇ φύσει καὶ εἰσιν! ὁμοίως τῷ ἐυδύειν τόν χιτῶα, καὶ τῷ καθίζειν ἐπὶ τῶν δίφρων. καὶ δὴ και τὸ λάλειν τῷ λογῷ κατά τῆς φύσεως οὐκ ἐστιν. οὐδὲν τῶν ἀνθρώπινων πραγματῶν φύσικοί εἰσιν! 

ὁ Πρωταγόρας ἀποφαίνει τοῦτον λέγων τὸν μύθον περὶ τοῦ Προμηθέως. οἱ ἀλλοί ζῳοί ἔχουσιν πάντα ἵνα δυνῶνται ἀμύνειν τοὺς ἐχθρούς ὑμῶν. ἀλλὰ μόνοι οἱ ἀνθρώποι γυμνοί εἰσιν. ἡμεῖς οὖν οἰκοδόμωμεν τὴν πόλιν ἐναντίον τῇ φύσει ἐκφύγων τὴν δεινοτάτην φύσιν. οὕτως οὖν οὐκ ὁρῳ ἔγωγε τούτο εἰναι κακόν πράγματον ὅτι ἡ δικαιοσύνη οὐκ ἑστι κατα τὴν φύσιν. ἀλλὰ ἡ δικαιοσύνη τέκην τις ἐστιν ὁμοίως πάντα τὰ ἄλλα ἅ ποιέουσιν οἱ ἀνθρώποι. οἱ οὖν καλέονται βελτιστοί ὑπό Καλλικλέους, ἀπέρχωνται τὴν πόλιν καὶ ἐπανέρχονται εἰς τὴν φύσιν μετὰ τῶν ἀλλῶν ζῳῶν. ἡ μόνη ῥώμη ἐστιν τῷ ἀνθρώπῷ διότι κρατεῖν τῆς φύσεως δύναται. ὁ μἐν Σοφοκλής ἔγραψε ὅτι ὁ ἀνθρώπος ὁ δεινοτάτος εἶναι, καὶ εὐ ἔλεξε. ἐγώ δὲ γράψω ὅτι ἡ φύσις δεινοτάτης ἄν εἴη τοῖς ἀνθρώποις καὶ οἰκοδόμωμεν κόσμον τινά τῆς τέχνης ἄνευ τῶν παθῶν τοῦ τῆς φύσεως κόσμου.

καλώς ὦ φίλαι καὶ φίλοι, νῦν δὲ καιρός ἐστιν ἀπιέναι. δόξαν τινά ἔχετε περὶ τούτων τῶν πραγματῶν; εἴπετε μοι!

– Λέανδρος

ἡ λέξις

ἅ – that which

Ἀθηναῖος – Athenian

ἀλλοί – the others

ἄλλα – the others

ἀλήθειαν – the truth (accusative)

ἀμύνειν – to ward off

ἀνεγνώσαμεν – we read (aorist)

ἄν εἴη – would be

ἄνευ – without

ἀναγιγνώσκοντες – reading

ἀνθρώπινα – human things, affairs

ἄνηρ – the man

ἀπέρχωνται – let them leave

ἀρξόμεθα – we start

βελτιστοί – the best (nominative plural)

γιγνώσκετε – do you know?

γυμνοί – naked (nominative plural)

Γοργίαν – Gorgias (accusative) 

γράψω – I will write

δεινοτάτην – terrible (accusative)

δεινοτάτος – most terrible 

δικαιοσύνη – justive (nominative)

δικαιοσύνης – justice (genitive)

δόξαν – opinion (accusative)

δυνῶνται – they can

ἔγραψε – he wrote (aorist)

ἔγωγε – indeed

εἶναι – to be

ἐκφύγων – escaping 

ἔλεξε – he said

ἐναντίον – against 

ἐπανέρχονται – return

ἐυδύειν – getting dressed, putting on

ἐχθρούς – enemies (accusative plural)

ζῳοί – animals (nominative plural)

ζῳῶν – animals (genitive plural)

ἦν – he was

ἤ οὐ; – or not?

καίπερ – although

Καλλικλής – Kallicles, an Athenian orator (nominative)

Καλλικλέους – Kallicles (genitive)

κατά – against (+ gen.) according to (+ acc.) – Be careful!!!

κόσμον – a world (accusative)

κόσμου – of the world (genitive)

κρατεῖν – to overcome

νομίζω – I think

νομίζετε – you all think 

νομοί – the laws (nominative plural)

νόμους – the laws (accusative plural)

οἰκοδόμωμεν – we build

ὅυτος – this man (nominative)

ὁρῳ – I see

ὅυτως – thus, this way

παθῶν – sufferings (genitive plural)

πάντα – all, every (nominative plural)

Πλάτων – Plato

ποιέουσιν – they do, make

Πρωταγόρας – Protagoras (a sophist who features in another Platonic dialogue)

ῥώμη – strength (nominative)

Σοφοκλής – Sophocles, Athenian tragedian (this quote is the “ode to man” from Antigone)

τέκην – art, technical skill (accusative)

τέχνης – art, technical skill (genitive)

τιθέασιν – they put

ὑπό – by (+ gen.)

φιλόσοφος – philosopher

φύσιν – nature (accusative)

φύσεως – nature (genitive)

φύσει – nature (dative)

φύσικοί – natural (nominative plural)

χθές – yesterday

ἐθέλετε ὑποστηρίζειν μοι ἵνα ποιέω πλείονα μαθήματα καὶ γράφω πλείονας ἀναγνώσεις; γίγνεσθε οὖν προστάτης μου εἰς τὸ Πάτρεον! 

Would you like to support me so that I may make more course materials and beginner’s graded readings? Become a Patron for access to more Ancient Greek learning content!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s