περὶ τῆς γραμματικῆς

χαῖρε!

πῶς ἔχεις τὰ πράγματα, ὦ βέλτιστε; σήμερον βούλομαι λαλεῖν περὶ τῆς γραμματικῆς, ἀλλὰ μὴ φοβοῦ! ἄξιος γάρ ἐστι, πάντα τὰ καλά καγαθά τῶν ἀνθρωπῶν ἔχομεν διὰ τὴν δύναμιν τοῦ λόγου. 

πρώτον μὲν δεῖ ἡμᾶς λέγειν περὶ τῶν μερῶν τῶν λόγων. ἀλλὰ ὡς ἐισι πολλή μέρη, σήμερον περὶ ἑνός μόνου λαλήσομεν, τὸ ὄνομα. τοῦτο τὸ μέρος ἔχει γένη, ἀριθμοὶ καὶ πτώσεις. νῦν δε λαλῶμεν περὶ τῶν γενῶν. τὰ γένη εἰσι τρία, τὸ ἀρσενικόν ὡς ὁ ἀδελφός, τὸ θηλυκόν ὡς ἡ ἀδελφή, καὶ τὸ οὐδέτερον ὡς τὸ παιδίον, ὁ οὖν ἀδελφός τὸ ἀρσενικόν ἐστιν, ἡ ἀδελφή τὸ θηλυκόν, καὶ τὸ παιδίον τὸ οὐδέτερον ἐστιν. ὁρῶμεν ὅτι τὸ οὐδέτερον καὶ ἐστι τὰ τὸ οὐδέτερον γένη! καλώς;

δεύτερον λαλῶμεν περὶ τῶν ἀριθμῶν. οἱ ἀριθμοί εἰσιν ἑνικὸς τε καὶ πληθυντικὸς. παράδειγματα δέχωμαι σοι. ὁ ἀδελφός, ἡ ἀδελφή καὶ τὸ παιδίον ὁ ἑνικός ἀριθμός εἰσιν. ἑγώ μὲν ἕνα ἀδελφόν ἔχω, συ δὲ μίαν ἀδελφή ἔχεις. ὁ πληθυντικός ἀριθμός οἱ ἀδελφοί, αἱ ἀδελφαί, καὶ τὰ παιδία εἰσιν. ἑγώ μὲν δύο ἀδελφούς ἔχω, συ δὲ τρεῖς ἀδελφάς ἔχεις, καλώς; 

τέλος δὲ λαλῶμεν περὶ τῶν πτώσεων. αἱ πτώσεις ὀνομάτων πέντε εἰσιν. ἡ ὀνομαστική, ἡ αἰτιατική, ἡ γενική, ἡ δοτική, καὶ ἡ κλητική. παράδειγματα δέχωμαι σοι. ὁ ὀνομαστική ἐστιν ὁ ποιῶν τὸ ἔργον. ὁ Λέανδρος τόν οἶνον πίνει. ἆρα δύνασαι λέγειν μοι τι ὄνομα ἡ ὀνομαστική ἐστιν; καλώς λέγεις ὅτι ὁ Λέανδρος ἡ ὀνομαστική ἐστιν. καὶ δὴ καὶ ἡ τάξις τῶν λέξεων δύναται μεταβάλλειν. τόν οἶνον ὁ Λέανδρος πίνει ἔξεστι λέγειν. ἆρ’ ὁ οἶνος τὸν Λέανδρον πίνει ἔξεστι λέγειν; οὐδαμῶς! ὁ οἶνος οὐκ δύναται πίνειν τὸν Λέανδρον! ἐν τουτῷ τῷ παραδείγματι οὖν τὸν οἶνον ἡ αἰτιατική ἐστιν. ἐν τῇ γλώσσῇ Ἑλληνικῇ τὰς πτώσεις ῥᾳδίας εἰσι σκοπεῖν διά τὸ ἄρθρον. τὰ μὲν αἱ ὀνομαστικαί ἄρθρα ὁ, ἡ, τὸ εἰσι, τὰ δὲ αἱ αἰτιατικαὶ τὸν, τὴν, τὸ. 

οἶμοι! ὡς μακρά ἐστιν ἡ γραμματικῆ! ὡς μικρός ἐστιν ὁ χρόνος! ἵσως οὖν λαλήσομεν ἄλλη ἡμέρᾳ περὶ τῆς γενικῆς τε καὶ δοτικῆς!

εἰς αὖθις,

Λέανδρος

Η ΛΕΞΙΣ

ἀδελφή – sister (nominative singular)

ἀδελφαί – sisters (nominative plural)

ἀδελφάς – sisters (accusative plural)

ἀδελφος – brother (nominative singular)

ἀδελφοί – brothers (nominative plural)

ἀδελφούς – brothers (accusative plural)

αἰτιατική – accusative case

ἀριθμοὶ – numbers (nominative plural)

ἄρθρον – the article

ἀρσενικόν – masculine

ἄξιος ἐστιν – it is worth it

βέλτιστε – most fortunate (vocative)

γένη – gender

γενῶν – gender (genitive plural)

γενική – genitive case

γραμματικῆ – grammar (nominative)

γραμματικῆς – grammar (genitive)

δέχωμαι σοι – let me show you (subjunctive)

δεύτερον – secondly

δοτική – dative case

δύνασαι – you can

δύναται – it can

δύο – two

δύναμιν – power (accusative)

ἡ – the (feminine nominative singular)

ἑνικός ἀριθμός – singular

ἕνα – one (masculine accusative)

ἑνός – one (genitive)

ἔργον – the action, work

ἔξεστι – it is possible 

θηλυκόν – feminine

λαλῶμεν – let us chat (subjunctive)

λαλήσομεν – we will chat

μακρός – long

μέρος – part (nominative singular)

μέρη – parts (nominative plural)

μερῶν – of the parts (genitive plural)

μεταβάλλειν – to change (infinitive)

μίαν – one (feminine accusative)

μικρός – short

μὴ φοβοῦ! – don’t fear! (imperative)

καγαθά (καὶ αγαθά) – and good

κλητική – vocative case

ὁ – the (masculine nominative singular)

οὐδαμῶς! – no way! by no means

οὐδέτερον – neuter

ὄνομα – noun

ὀνομάτων – of the nouns (genitive plural)

ὀνομαστική – nominative case

ὁρῶμεν – we see

παιδίον – child (nominative singular)

παιδία – children (nominative plural)

παράδειγματα – examples 

παραδείγματι – example (dative singular)

πέντε – five

πληθυντικός ἀριθμός – plural

ποιῶν – the one who is doing

Πρώτον – firstly

πτώσεις – cases (nominative plural)

πτώσεων – cases (genitive plural)

ῥᾴδιος – easy

σκοπεῖν – to spot, examine (infinitive)

τάξις – the order

τὴν – the (feminine accusative singular)

τέλος δὲ – and finally

τὸ – the (neuter nominative singular)

τὸν – the (masculine accusative singular)

τρεῖς – three 

τρία – three

χρόνος – time

ἐθέλετε ὑποστηρίζειν μοι ἵνα ποιέω πλείονα μαθήματα καὶ γράφω πλείονας ἀναγνώσεις; γίγνεσθε οὖν προστάτης μου εἰς τὸ Πάτρεον! 

Would you like to support me so that I may make more course materials and beginner’s graded readings? Become a Patron for access to more Ancient Greek learning content!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s