ΕΛΛΗΝΙΖΕΙΝ! ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ: ποῦ ἐστιν ὁ τυρός; 🧀

Ο ΑΓΩΝ Α οὗτος ἐστιν ὁ τυρός, ἀλλὰ ποῦ ἐστιν αὐτός; 🧀 ἆρ’ ἐστιν ἐν τῷ στόματι μου; οὐκ ἐστιν ἐκεῖ!  ἆρ’ ἐστιν ἐν τῷ στόματι σου;  οὔτε ἐστιν ἐκεῖ!  ἆρ’ ἐστιν ἐν τῇ γαστρί μου; οὐκ ἐστιν ἐκεῖ!  ἆρ’ ἐστιν ἐν τῇ γαστρί σου; οὔτε ἐστιν ἐκεῖ!  ἆρ’ ἐστιν ἐν τῷ στόματι τοῦ Σωκράτους; οὐδαμῶς! οὐκ ἐστιν…

περί ἀληθείας καὶ δόξης

Λέανδρος τοῖς ἐν τῷ κόσμῳ, χάριν ὑμῖν.  νεωστί ἐν προσωποβιβλίῳ ἐλαλοῦμεν περί φιλοσόφου τινός ὀνόματι ὁ Παρμενίδης ὅς λέγει τῶν δύο ὁδῶν τοῦ βίου, ἡ μὲν τῆς ἀληθείας, ἡ δὲ τῆς δόξης. ἡμεῖς δὲ ἐσκοποῦμεν εἰ οἱ νῦν διδάσκαλοι τι μανθάνωσιν ἐκ τῆς θεωρίας αὐτοῦ. ὁ Μιχαήλ, ἐν τῷ σωλῆνι αὐτοῦ, σαφῶς ἐξηγεῖται λόγον τινά…

περί τούτου τοῦ ἔτους

Λέανδρος τοῖς ἐν τῷ κόσμῳ.  χάριν ὑμῖν, ὦ φίλοι! μάκρον γάρ χρόνον οὐ γράφω οὐδέν πρὸς ὑμᾶς! ἀληθῶς λέγω ὑμῖν ὅτι δύσκολον τὸ ἔτος ἦν καὶ οὐ πολύ ποιοῦμεν. αἱ νῦν ἡμεραί μεταβάλλουσι σφόδρα! πολύν οὖν χρόνον οὐκ εἰς τὸ διδασκαλεῖον βαδίζω ἀλλὰ οἴκοι ἐν τῷ δικτύῳ διδάσκω τοὺς μαθητάς μου. νῦν δὲ βραδέως πάλιν…