περί τούτου τοῦ ἔτους

Λέανδρος τοῖς ἐν τῷ κόσμῳ. 

χάριν ὑμῖν, ὦ φίλοι! μάκρον γάρ χρόνον οὐ γράφω οὐδέν πρὸς ὑμᾶς! ἀληθῶς λέγω ὑμῖν ὅτι δύσκολον τὸ ἔτος ἦν καὶ οὐ πολύ ποιοῦμεν. αἱ νῦν ἡμεραί μεταβάλλουσι σφόδρα! πολύν οὖν χρόνον οὐκ εἰς τὸ διδασκαλεῖον βαδίζω ἀλλὰ οἴκοι ἐν τῷ δικτύῳ διδάσκω τοὺς μαθητάς μου. νῦν δὲ βραδέως πάλιν ἄρχομεθα ἐπανέλθειν πρὸς τὸ διδασκαλεῖον ἡμῶν διότι μόνον ἰδιώτας διδάσκομεν καὶ οὐκ ἐργαζόμεθα ἐν τῇ κοινῇ σχολῇ σύν πολλοῖς μαθηταῖς. τούτου τοῦ ἔτους καὶ πολλάκις ἀσκέω τὴν ἐλληνικήν γλώσσαν, οὐ γάρ παυόμεθα τὴν συνόδον ἡμῶν. ἀναγιγνώσκομεν οὖν βιβλίον τι τοῦ Ἀριστοτέλους τε καὶ τὸ εὐαγγέλιον τὸ κατὰ Ἰωάνην. ἐλπίζω ὅτι δι’ ὀλίγου πάλιν μέλλω γράφειν ὑμῖν ἵνα ὀλίγον χρόνον ἀσκώμεν ἑλληνιστί. καλῶς, ὦ φίλοι, νῦν καίρος ἐστι μοι ἀπιέναι. διότι οὐ κἀμοί γράφετε περί τῶν πραγμάτων ὑμῶν; 

εἰς αὖθις,

Λέανδρος Λείκαστρου.

Η ΛΕΞΙΣ:

αἱ νῦν ἡμεραί – nowadays

ἀληθῶς – truly

ἀναγιγνώσκομεν – we read

ἀπιέναι – to depart

ἄρχομεθα – we start

ἀσκέω – I train, practice

ἀσκώμεν ἑλληνιστί – we may practice Greek (subj.)

βιβλίον τι  – some book

βραδέως – slowly

γάρ – for, because

γράφετε  – you all write

διδάσκω – I teach

διδάσκομεν – we teach

δι’ ὀλίγου – soon

διοτί – because

διοτί οὐ – why not?

δύσκολον – difficult

εἰς αὖθις – see you later

εἰς τὸ διδασκαλεῖον – to the school 

ἐλπίζω ὅτι – I hope that

ἐν τῇ δικτυῷ – on the internet

ἐν τῇ κοινῇ σχολῇ – at a state school

ἐπανέλθειν – to go back

ἦν – it was / has been

 ἰδιώτας – to private citizens (not idiots!)

 ἵνα  – so that, in order to

καλῶς – well

καίρος ἐστι μοι – it is the right time for me

κἀμοί – also to me

κατὰ Ἰωάνην – according to John

Λέανδρος – Leigh

λέγω ὑμῖν – I say to you all

Λείκαστρου – of Leicester

μέλλω γράφειν – I am going to write

μάκρον χρόνον – for a long time (acc.)

μεταβάλλουσι σφόδρα – they change a lot

μόνον – only

νῦν δὲ – but now

περί τῶν πραγμάτων ὑμῶν – about your things

πολλάκις – often

πάλιν – again, once more

πολύν χρόνον – for a lot of time (acc.)

πρὸς ὑμᾶς – to you all

οἴκοι – at home

ὀλίγον χρόνον – for a short while (acc.)

ὅτι – that

οὐ γράφω οὐδεν – I don’t write anything

οὐκ βαδίζω – I don’t go

οὐκ ἐργαζόμεθα – we don’t work

οὐ παυόμεθα – we don’t stop

οὐ πολύ ποιοῦμεν – we don’t do much

οὖν  – therefore

σύν πολλοῖς μαθηταῖς – with many students

τε καὶ  – both… and…

τὴν ἐλληνικήν γλώσσαν – the greek language (acc.)

τὴν συνόδον – the meeting, Greek literature group (acc.)

τὸ ἔτος – the year

τὸ εὐαγγέλιον – the evangelion, gospel

τοῖς ἐν τῷ κόσμῳ – to those in the world

τοὺς μαθητάς μου – my students (acc.)

τοῦ Ἀριστοτέλους – of Aristotle (gen.)

τούτου τοῦ ἔτους – this year (gen.)

χάριν ὑμῖν – grace to you all

 ὦ φίλοι – oh friends (voc.)

ἐθέλετε ὑποστηρίζειν μοι ἵνα ποιέω πλείονα μαθήματα καὶ γράφω πλείονας ἀναγνώσεις; γίγνεσθε οὖν προστάτης μου εἰς τὸ Πάτρεον! 

Would you like to support me so that I may make more course materials and beginner graded readings? Become a Patron for access to more Ancient Greek learning content!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s