περί ἀληθείας καὶ δόξης

Λέανδρος τοῖς ἐν τῷ κόσμῳ, χάριν ὑμῖν. 

νεωστί ἐν προσωποβιβλίῳ ἐλαλοῦμεν περί φιλοσόφου τινός ὀνόματι ὁ Παρμενίδης ὅς λέγει τῶν δύο ὁδῶν τοῦ βίου, ἡ μὲν τῆς ἀληθείας, ἡ δὲ τῆς δόξης. ἡμεῖς δὲ ἐσκοποῦμεν εἰ οἱ νῦν διδάσκαλοι τι μανθάνωσιν ἐκ τῆς θεωρίας αὐτοῦ. ὁ Μιχαήλ, ἐν τῷ σωλῆνι αὐτοῦ, σαφῶς ἐξηγεῖται λόγον τινά τοῦ Παρμενίδου:

χρεὼ δὲ σε πάντα πυθέσθαι 

ἡμὲν ἀληθείης εὐπειθέος ἀτρεμὲς ἤτορ 

ἥδε βροτῶν δόξας ταῖς οὐκ ἕνι πίστις ἀληθής.

ἄξια ἅ λέγει ὁ Παρμενίδης ὡς ἐμοί δοκεῖ. δεῖ γάρ ἡμᾶς διδάσκειν τοὺς μάθητας τὴν ἀλήθειαν ἀλλὰ ἡ τῆς ἀληθείας ὁδός χαλεπή ἐστι πολλοῖς. οὕτω καὶ διδάσκομεν τὴν δευτέραν ὁδόν τὴν τῆς δόξης ἥ καίπερ οὐκ ἀληθοῦς οὔσης, ὠφέλει τοῖς βροτοῖς οὐ ἁμαρτάνειν πολύ. νομίζω ὅτι αἱ ὁδοί τοῦ βίου οὐ διαχωρίζουσιν ὡς λέγει αὐτος, διότι οὐδείς εἰς τὴν ὅλην ἀλήθειαν ἀφικνεῖται. βραδέως δὲ μανθάνωμεν μετ’ ἀλληλῶν ἐκ τῆς σκοτίας ἐκφεύγοντες. ἐν μὲν οὖν λογῷ ἡ τῆς ἀληθείας ὁδός ἀρίστη ἂν εἴη, ἐν δὲ ἐργῷ ἡ δευτέρα ἡ τῆς δόξης ἀμείνων τῶν πάντων ἄλλων. δεῖ οὖν ἡμᾶς μιμνήσκεσθαι ὅτι πολλάκις οὐκ οἴδαμεν πως αἰφικνεῖσθαι εἰς τὴν ἀλήθειαν, καίπερ βουλομένων αὐτήν. πάντες ἐθέλουσιν εἰδέναι, ὡς λέγει ὁ Ἀριστοτέλης, ἀλλὰ ἐν κινδύνῳ πίπτει ὁ ἢ κακῇ μεθόδῳ χρώμενος ἢ ἄνευ διδάσκαλου μαθών. μὴ ἐπιλάθε τῆς ὁδοῦ τῆς δόξης μόνον τὸ πρώτον μέρος εἰναι ἵνα ἀρχώμεθα συνιέναι τὸν κόσμον. ἐπεὶ τις ἱκανοποιεῖ ἀπλοποιημένος ἐμπίπτει ἐν ἄλλῳ κινδύνῳ, ὡς ὁρᾶται κατὰ τὸ εἰωθός ἐν προσωποβιβλίῳ. δείκνυσιν ἡμῖν ἡ νῦν ἐπιστήμη, ὅτι πολλά φαίνοντα ἀληθῆ εἰναι, οὐκ ὄντα. καλῶς, ὦ φίλοι. νῦν λελάληκα ἱκανόν τῆς φιλοσοφίας! τί νομίζετε ὑμεῖς περί ταῦτα; εἰπέ μοι τὰς δόξας ὑμῶν. 

εἰς αὖθις, 

Λέανδρος. 

Η ΛΕΞΙΣ

ἀληθής – true

ἀμείνων – better

ἀρίστη ἂν εἴη – would be best

ἀρχώμεθα – we may start

ἀπλοποιημένος  – simplifying

ἄξια – it is worthy/ interesting

ἀφικνεῖται – arrives

αἰφικνεῖσθαι – to arrive

βουλομένων – wanting

βραδέως – slowly

βροτοῖς – to mortals

δείκνυσιν – it shows

δευτέραν ὁδόν – second way

διαχωρίζουσιν – they separate

διδάσκειν – to teach

εἰδέναι – to know

ἐλαλοῦμεν – we were chatting

ἐν λογῷ… ἐν ἐργῷ – in theory… in practice…

ἐν κινδύνῳ πίπτει – falls into danger

ἐκ τῆς θεωρίας αὐτοῦ – from his theory

ἐκ τῆς σκοτίας – out of the darkness

ἐκφεύγοντες – escaping

ἐπεὶ τις – when somebody

ἐπιστήμη – science

ἐσκοποῦμεν – we were analysing

ἐξηγεῖται  – he explains

ἢ… ἢ… – either… or…

ἱκανοποιεῖ  – is content, thinks it enough

 ἱκανόν – enough

 ἵνα  – so that, in order that

καίπερ οὐκ οὔσης – despite not being

κατὰ τὸ εἰωθός – usually

λελάληκα – I have chatted

μάθητας – students (acc.)

μιμνήσκεσθαι – to remember

μετ’ ἀλληλῶν – with each other

μὴ ἐπιλάθε  – don’t forget

νεωστί – recently

νομίζω ὅτι – I think that

ὁδός – the way/ path/ road

οἱ νῦν διδάσκαλοι  – current day teachers

ὁ κακῇ μεθόδῳ χρώμενος – the one using a bad method

ὁ ἄνευ διδάσκαλου μαθών – the one learning without a teacher

οὐ ἁμαρτάνειν πολύ – not to go wrong so much

οὐδείς – nobody

οὐκ οἴδαμεν – we don’t know

οὐκ ὄντα – while not being

οὕτω  – thus

πάντες – everybody

πάντων ἄλλων – than all the others

Παρμενίδης ὀνόματι – called Parmenides

περί φιλοσόφου τινός – about some philosopher

περί ταῦτα – about these things

πολλά – many things

πολλοῖς – to/ for many (dat.)

προσωποβίβλίῳ – on facebook

πως – how

σαφῶς – clearly

συνιέναι – to understand

σωλῆνι  – on youtube

τι μανθάνωσιν – may learn sth 

τί νομίζετε ὑμεῖς – what do you all think?

τὴν ὅλην ἀλήθειαν – the whole truth (acc.)

τῆς ἀληθείας – of truth (gen.)

τῆς δόξης – of opinion (gen.)

τὸ πρώτον μέρος – the first part/ step

τοῦ βίου – of life (gen.)

τῶν δυο ὁδῶν – of two ways (gen.)

φαίνοντα ἀληθῆ εἰναι – seeming to be true

χαλεπή ἐστι – it is difficult

ὡς λέγει αὐτος – as he says

ὡς ὁρᾶται  – as is seen

ὠφέλει – it helps

ἐθέλετε ὑποστηρίζειν μοι ἵνα ποιέω πλείονα μαθήματα καὶ γράφω πλείονας ἀναγνώσεις; γίγνεσθε οὖν προστάτης μου εἰς τὸ Πάτρεον! 

Would you like to support me so that I may make more course materials and beginner graded readings? Become a Patron for access to more Ancient Greek learning content!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s