ΕΛΛΗΝΙΖΕΙΝ! ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ: ποῦ ἐστιν ὁ τυρός; 🧀

Ο ΑΓΩΝ Α

οὗτος ἐστιν ὁ τυρός, ἀλλὰ ποῦ ἐστιν αὐτός; 🧀

ἆρ’ ἐστιν ἐν τῷ στόματι μου; οὐκ ἐστιν ἐκεῖ! 

ἆρ’ ἐστιν ἐν τῷ στόματι σου;  οὔτε ἐστιν ἐκεῖ! 

ἆρ’ ἐστιν ἐν τῇ γαστρί μου; οὐκ ἐστιν ἐκεῖ! 

ἆρ’ ἐστιν ἐν τῇ γαστρί σου; οὔτε ἐστιν ἐκεῖ! 

ἆρ’ ἐστιν ἐν τῷ στόματι τοῦ Σωκράτους; οὐδαμῶς! οὐκ ἐστιν ἐν τῷ στόματι αὐτοῦ.

ἆρ’ ἐστιν ἐν τῷ στόματι τῆς Ξανθίππης; οὐδαμῶς! οὐκ ἐστιν ἐκει.

ἆρ’ ἐστιν ἐν τῷ στόματι τοῦ Περικλέους; οὐδαμῶς! οὐκ ἐστιν ἐν τῷ στόματι αὐτοῦ.

ἆρ’ ἐστιν ἐν τῷ στόματι τῆς Ἀσπασίας; οὐδαμῶς! οὐκ ἐστιν ἐν τῷ στόματι αὐτῆς.

ἆρ’ ἐστιν ἐν τῷ τοῦ Λέανδρου στόματι; οὐδαμῶς! οὐκ ἐστιν ἐν τῷ στόματι αὐτοῦ.

ἆρ’ ἐστιν ἐν τῷ τῆς Ἑλένης στόματι; οὐδαμῶς! οὐκ ἐστιν ἐν τῷ στόματι αὐτῆς.

ποῦ οὖν ἐστιν ὁ τυρός; οὐκ οἶδα που! 

ἆρ’ ὁ κύων τόν τυρόν ἐσθίει; αὐτός οὐκ ἐσθίει αὐτόν!

ἆρ’ ἡ αἴλουρος τόν τυρόν ἐσθίει; αὐτή οὐκ ἐσθίει αὐτόν!

ἆρ’ ὁ λαγώς τόν τυρόν ἐσθίει; αὐτός οὐκ ἐσθίει αὐτόν! 

ποῦ οὖν ἐστιν ὁ τυρός; οὐδείς οἶδε που! 

Η ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ Α

ἐν τῷ στόματι ἡ δοτική πτώσις καὶ τὸ ἀρσενικόν γένος ἐστιν. 

ἐν τῇ γαστρί ἡ δοτική πτώσις καὶ τὸ θηλυκόν γένος ἐστιν. 

τοῦ Σωκράτους ἡ γενική πτώσις καὶ τὸ ἀρσενοκόν γένος ἐστιν. τῆς Ἀσπασίας ἡ γενική πτώσις καὶ τὸ θηλυκόν γένος ἐστιν. 

ἆρα τῆς Ἑλένης τὸ ἀρσενικόν ἐστιν; οὐκ τὸ ἀρσενικόν ἀλλὰ το θηλυκόν γένος ἐστιν. 

ἆρα τοῦ Περικλέους τὸ ἀρσενικόν ἐστιν; ναι! τοῦ Περικλέους τὸ ἀρσενικόν ἐστιν. 

ἆρα τῆς Ξανθίππης ἡ γενική ἐστιν; ναι! τῆς Ξανθίππης ἡ γενική γένος ἐστιν. 

ἆρα τοῦ Λέανδρου ἡ δοκική ἐστιν; οὐδεμῶς! τοῦ Λέανδρου οὐχ ἡ δοτική ἀλλὰ ἡ γένική πτώσις ἐστιν. 

τί πτώσις ἐστι τῷ γαστρί; τῷ γαστρί ἡ δοτική πτώσις ἐστιν. 

τί γένος ἐστι τῆς Ξανθίππης; τῆς Ξανθίππης τὸ θηλυκόν γένος ἐστιν. 

Ο ΑΓΩΝ Β

ποῦ οὖν ἐστιν ὁ τυρός; τίς ἐσθίει τόν τυρόν; 

ἆρ’ ὁ Σωκράτης τόν τυρόν ἐσθίει; οὐδεμῶς! ὁ Σωκρατής αὐτόν οὐκ ἐσθίει. 

ἆρ’ ἡ Ἀσπασία τόν τυρόν ἐσθίει; οὐκ ἐσθίει αὐτόν ἡ Ἀσπασία. 

τίς οὖν ἐσθίει τόν τυρόν; λέγω δὴ ὅτι ὁ μῦς τόν τυρόν ἐσθίει! 

ποῦ οὖν ἐστιν ὁ τυρός; ὁ τυρος ἐν τῇ γαστρί τοῦ μυός νῦν ἐστιν! 

Η ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ Β 

ποῖον ὀρθῶς γράφεται; 

α. τόν Λέανδρον ὁ τυρός ἐσθίει. 

β. τόν τυρόν ὁ Λέανδρος ἐσθίει. 

ὁ τυρός οὐκ δύναται ἐσθίειν τόν Λέανδρον! 

καὶ ὁ Λέανδρος καὶ ὁ τυρός ἡ ὀνομαστική πτώσις εἰσιν. 

καὶ τὸν Λέανδρον καὶ τὸν τυρόν ἡ αἰτιατική πτώσις εἰσιν. 

ἀεί οὖν ἡ ὀνομαστική τὴν αἰτιατικήν ἐσθίει! 

ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΕΙΟΥ Γ

Η ΛΕΞΙΣ:

ἀγών – game, contest

ἀεί  – always

ἀρσενικόν γένος – masculine gender

δοτική πτώσις – dative case

ἐσθίει – he, she, it eats

γενική πτώσις – genitive case

γράφεται – is written

θηλυκόν γένος – feminine gender

λέγω δὴ ὅτι – I say that

νῦν – now

ποῖον – which?

ποῦ – where?

που – where

ὀρθῶς – correctly

οὐδαμῶς – no way

οὐκ οἶδα – I don’t know

οὖν – then, therefore

οὔτε – neither

τί – what?

τίς – who?

τυρός – cheese

ἐθέλετε ὑποστηρίζειν μοι ἵνα ποιέω πλείονα μαθήματα καὶ γράφω πλείονας ἀναγνώσεις; γίγνεσθε οὖν προστάτης μου εἰς τὸ Πάτρεον! 

Would you like to support me so that I may make more course materials and beginner graded readings? Become a Patron for access to more Ancient Greek learning content!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s