ἡ ἀνάγνωσις τοῦ κεφαλαῖου α: τὸ ῥῆμα εἶναι.

τίς ἐστίν ὁ Σωκρατῆς; αὐτός Ἀθηναῖος ἐστι καὶ ὁ τῆς Ξανθίππης ἀνήρ. αἱ Ἀθῆναι πόλις ἐστι καὶ αὕτη ἡ πόλις ἐν τῇ Ἑλλάδι ἐστιν. ποῦ ἐστίν ἡ Ἑλλάς; αὐτή ἐστι καὶ ἐν τῇ Εὐρώπῃ καὶ ἐν τῇ Ἀσίᾳ. τὶς ἐστίν ἡ Ξανθίππη; αὐτή Ἀθηναία ἐστι καὶ ἡ τοῦ Σωκράτους γύνη. οὕτω καὶ ὁ Σωκράτης καὶ…

ΕΛΛΗΝΙΖΕΙΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Δ: τί ποιεῖν δύνασθε;

ΔΙΑΛΟΓΟΣ Α  Κ. χαῖρε, ὦ Λέανδρε, πῶς ἔχεις σήμερον; Λ. χαῖρε, ὦ Κωνσταντῖνε! καλῶς ἔχω ἐγώ. καὶ σύ;  Κ. κἀγώ καλῶς. χάριν σοι ἔχω.  Λ. εἰπέ μοι, ὦ φίλε, ὁρᾶν τὴν ἀκρόπολιν δύνασαι;   Κ. ναί! αὐτήν ὁρᾶν δύναμαι! καὶ τοὺς Ἕλληνας ὁρᾶν δύναμαι. ἆρα ὁρᾶν αὐτούς δύνασαι;  Λ. ἐγώ οὐχ δύναμαι, ἀλλὰ ὁρᾶν αὐτούς…

περὶ τῆς ἑλληνικῆς μουσικῆς

Λέανδρος πάσιν τῶν ἑλληνιζόντων, χάριν ὑμῖν. ἐπεὶ δὲ πρῶτον μανθάνειν ἐβουλήθην ἑλληνιστί, ἡ μουσικῆ μοι συνελάμβανε πολύ. ἀκουῶν αὐτήν ῥᾳδίως μεταβάλλειν ἐδυνάμην τὴν αἴσθησιν μου τε καὶ τὸν τόπον φαίνων παρεῖναι ἐκεῖ ἐν τῇ ἀρχαίᾳ Ἑλλάδι. σήμερον οὖν δεικνύναι βουλοίμην ἂν τὴν μουσικήν ἦς ποιούμαι περὶ πολλῆς.  ἐν τῷ πανεπιστήμιῳ φίλος ἦν μοι ὅς ἔδειξε με τὰ…