περὶ τῆς ἑλληνικῆς μουσικῆς

Λέανδρος πάσιν τῶν ἑλληνιζόντων, χάριν ὑμῖν. ἐπεὶ δὲ πρῶτον μανθάνειν ἐβουλήθην ἑλληνιστί, ἡ μουσικῆ μοι συνελάμβανε πολύ. ἀκουῶν αὐτήν ῥᾳδίως μεταβάλλειν ἐδυνάμην τὴν αἴσθησιν μου τε καὶ τὸν τόπον φαίνων παρεῖναι ἐκεῖ ἐν τῇ ἀρχαίᾳ Ἑλλάδι. σήμερον οὖν δεικνύναι βουλοίμην ἂν τὴν μουσικήν ἦς ποιούμαι περὶ πολλῆς. 

ἐν τῷ πανεπιστήμιῳ φίλος ἦν μοι ὅς ἔδειξε με τὰ Ῥεβετικά. ἀρέσκει μοι ἡ τούτων τῶν ὁμάδων ἐνέγεια ὡς Ἀπόδημη Κομπανία ἐν τῷ μέλους αὐτῶν ὀνόματι ὁ Ἰατρός.  

ὁ Μάνος Ἀλινοτοπούλος τὸ μέλος ὀνόματι Ὑάκιντος παίζει ὅ ἔχει τὸ τῆς ἀρχαίας Ἑλλάδος πάθος. μιμνήσκομαι ἐν Ῥώμῃ περιπατῶν καὶ ταύτην ἀκούων. 

ὁ Χριστόδουλος Χάλαρης ἦν ὁ πρῶτος οὗ ἤκουσα ὅς τὴν ἀρχαίαν μουσικήν παίζει. ἅπαξ εὖρον ταύτην ἐν τῇ βιβλιοθήκῃ ἐπεὶ πρῶτον εἰς τὴν Ἱσπανίαν ἀφικόμην. 

ἐν τοῦ βίου μου μεγάλη μετάβασις ἦν τὸ εὕρημα τοῦ Μιχαήλ Λέβι, χάριν τῇ σύσωλῆνῃ. ἐξαπίνης φίλοι ἐγενόμεθα καὶ ἀγορίζειν ἔπεισε με τὴν ἐμήν λύραν. ἠρξάμην οὖν μανθάνων καὶ τῇ λύρᾳ παίζειν καὶ τὴν ἑλληνικήν γλωσσάν ἀναγιγνώσκειν. 

ἡ Δαιμονία Νύμφε ἦν καὶ ὁμάδα ἥ ἀρέσκει μοι. ἡ αἴσθησις αὐτῶν ὁμοία ταῖς νῦν μουσικαῖς ἐστιν ἀλλὰ καὶ τῇ ἀρχαίᾳ λύρᾳ χρωμένη. 

Ἀτριον Ματρίτης εὖρον ἔτυχον εἰς μουσικοπολεῖῳ τινί. καὶ τὸ μέλος αὐτῶν ὁ Δελφικός Ὕμνος ἀεί ἀκούω τὰς ἱστορίας ἀναγιγνώσκων. 

τὰ Ὀργανογράφικα πάλιν τῇ σύσωλῆνῃ εὖρον. τοῦτο τὸ μέλος ἤκουσα ἐν ταῖς Ἀθήναις βλέπων τὴν Ἀκροπόλιν. ἀρέσκει μοι ἡ τῆς λύρας καὶ τοῦ αὐλοῦ ἀταραξία.

μετὰ δὲ ταῦτα, τῆς ἄλλης πορείας εν̓ τῇ Ἑλλάδι εὖρον τὴν τοῦ Νίκου Ξανθούλης λύραν ὅς οὐ μόνον μέγας ἐστι ἐν τῇ τῆς λύρας τεχνικῇ ἀλλὰ καὶ ἠσυχίαν πολύ ἡ μουσική αὐτοῦ ἔχει. ἐκείνου τοῦ θέρους ἤκουον αὐτοῦ ἀναγιγνώσκων τὸν Ἀριστοτέλη καὶ ἐλαύνων τῷ αὐτοκίνητῳ ἄνα τὸν Ὄλυμπον.

ἐν τῇ αὐτῇ πορείᾳ ὁ Ψαραντώνης ἔπαιζε εἰς τῇ ἑορτῇ τῆς τοῦ φίλου μου κώμης. οὕτος ἐστι μουσικός τῆς Κρίτης λύσας καὶ οὐ δύνατον ἐστι μοι ἐπιλανφάνειν τῆς φωνῆς σου μάλα δασείας οὔσας. 

ἡ Συναλία καίπηρ ὁμάδας Ἰταλικάς οὔσης τῇ λύρᾳ τε καὶ τῷ αὐλῷ ὡς ἑλληνικά ὄργανα παίζουσιν. ἡ μουσική αὐτῶν αἴσθησιν ἔχει ὁμοία ἐν τοῖς ἀρχαίοις συμποσίοις οὔσα. 

καλῶς, ὦ φίλοι, ταῦτα εἰσιν τὰ ἐμά δέκα τῆς Ἑλλάδος μέλη. ἀκούσατε οὖν αὐτά!

Η ΛΕΞΙΣ:

αἴσθησιν – feeling, aesthetic

ἀγορίζειν – to buy

ἀρέσκει μοι – it pleases me (I Like it)

ἅπαξ – once

βιβλιοθήκῃ – at the library

δασείας οὔσαςbeing rough

δεικνύναι – to show

δέκα – ten

ἐγενόμεθα – we became

ἔδειξε – he showed

ἐκεῖ – there

ἐκείνου τοῦ θέρους – that summer

ἐνέγεια – energy

ἐλαύνων – driving

ἑλληνιστί – Greek

ἑλληνιζώντων – those speaking Greek

ἐπεὶ δὲ – when

ἔπεισε – he persuaded

ἐπιλανφάνειν  – to forget

ἐξαπίνης – suddenly

εὖρον – I found

εὕρημα – the discovery

Ἰατρός – doctor

ἤκουον – I was listening

Κρίτης λύσας – Cretan fiddle

λύρα – lyre

μέλος  – song, melody, tune

μέλη – songs, melodies, tunes

μεταβάλλειν – to change

μετάβασις – a change 

μιμνήσκομαι – I remember

μουσικῆ – music

παίζει – he plays (+ dat.)

πανεπιστήμιῳ – at university 

παρεῖναι – to be present

ποιούμαι περὶ πολλῆς – hold in the highest importance

πορείᾳ – trip, journey

ὁμάδα – group, band

ὀνόματι  – called

ὁμοία – similar to

οὐ δύνατον – not possible

ῥᾳδίως – easily

Ῥεβετικά – Rebetika (modern Greek music)

Ῥώμῃ – at Rome

συμποσίοις – symposium

συνελάμβανε – it helps

σύσωλῆνῃ – on Youtube

τεχνικῇ – technique, art

τόπον – place

Ὑάκιντος  – Hyacinth

φαίνων – seeming

φώνήν σου – his voice

ἐθέλετε ὑποστηρίζειν μοι ἵνα ποιέω πλείονα μαθήματα καὶ γράφω πλείονας ἀναγνώσεις; γίγνεσθε οὖν προστάτης μου εἰς τὸ Πάτρεον! 

Would you like to support me so that I may make more course materials and beginner graded readings? Become a Patron for access to more ancient Greek learning content!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s