ἡ ἀνάγνωσις τοῦ κεφαλαῖου α: τὸ ῥῆμα εἶναι.

τίς ἐστίν ὁ Σωκρατῆς; αὐτός Ἀθηναῖος ἐστι καὶ ὁ τῆς Ξανθίππης ἀνήρ. αἱ Ἀθῆναι πόλις ἐστι καὶ αὕτη ἡ πόλις ἐν τῇ Ἑλλάδι ἐστιν. ποῦ ἐστίν ἡ Ἑλλάς; αὐτή ἐστι καὶ ἐν τῇ Εὐρώπῃ καὶ ἐν τῇ Ἀσίᾳ. τὶς ἐστίν ἡ Ξανθίππη; αὐτή Ἀθηναία ἐστι καὶ ἡ τοῦ Σωκράτους γύνη. οὕτω καὶ ὁ Σωκράτης καὶ ἡ Ξανθίππη Ἀθηναῖοι εἰσιν. ὁ μὲν Σωκράτης ἐστι φιλόσοφος, ἡ δὲ Ξανθίππη λογιστής. ποῦ ἐστίν αἰ Ἀθῆναι; οὐκ ἐν τῇ Ἀσίᾳ ἐστιν ἀλλὰ ἐν τῇ Εὐρώπῃ. ἐν ταῖς Ἀθήναις ἐστιν ἡ Ἀκρόπολις. αὐτή ἐστι καλή. τίς ἐστίν ὁ Λέανδρος; αὐτος οὐκ ἔστιν Ἀθηναῖος ἀλλὰ Βρεταννικός καὶ ὁ τῆς Ἑλένης ἀνήρ ἐστιν. τἰς ἐστίν ἡ Ἑλένη; αὐτή Ἱσπανική ἐστι καὶ ἡ τοῦ Λέανδρου γύνη. ποῦ ἐστίν ἡ Ἱσπανία; αὐτή καὶ ἐστιν ἐν τῇ Ἐύρώπῃ. καὶ ἡ Ἑλένη καὶ ὁ Λἐανδρος ἐν τῆς Ἱσπανίας πόλει εἰσιν. ὁ μὲν Λέανδρος ἐστι διδάσκαλος, ἡ δὲ Ἑλένη τεχνίτης ἐστιν. καὶ σύ, ὦ φίλε;

ΤΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ:

τίς ἐστίν ὁ Σωκράτης; 

τίς ἐστίν ἡ Ξανθίππη; 

τίς ἐστίν ὁ Λέανδρος; 

τίς ἐστίν ἡ Ἑλένη; 

τίς εἶ σύ; 

Η ΛΕΞΙΣ:

Ἀθηναῖος, Ἀθηναία – Athenian

ἀνάγνωσις – reading

ἀνήρ – man, husband

Βρεταννικός  – British

γύνη – woman, wife

διδάσκαλος – teacher

Ἑλλάς – Greece

ἐρωτήματα – questions

Ἱσπανία – Spain

Ἱσπανική – Spanish

καλή – beautiful

λογιστής – an accountant

μὲν… δὲ – on the one hand… on the other hand (change of subject)

οὕτω – thus

πόλις – city

ποῦ – where?

τεχνίτης – an artist

τίς – who?

φίλε – my friend

φιλόσοφος – a philosopher

ἐθέλετε ὑποστηρίζειν μοι ἵνα ποιέω πλείονα μαθήματα καὶ γράφω πλείονας ἀναγνώσεις; γίγνεσθε οὖν προστάτης μου εἰς τὸ Πάτρεον!

Would you like to support me so that I may make more course materials and beginner’s graded readings? Become a Patron for access to more Ancient Greek learning content!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s