ΕΛΛΗΝΙΖΕΙΝ! ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α: τὸ ῥῆμα εἶναι

ΔΙΑΛΟΓΟΣ Α Ο ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΙ Ο ΛΕΑΝΔΡΟΣ Κ: χαῖρε, τίς εἶ σύ; Λ: χαῖρε, ἐγώ εἰμι Λέανδρος, καὶ σύ; Κ: ἐγώ εἰμι Κωνσταντῖνος. Λ: πῶς ἕχεις, ὦ Κωνσταντῖνε; Κ: καλῶς. καὶ σύ, ὦ Λέανδρε; Λ: καὶ ἐγώ, καλῶς. Κ: ἔρρωσο! Λ: εἰς αὖθις! ΔΙΑΛΟΓΟΣ Β  Η ΑΣΠΑΣΙΑ ΚΑΙ Ο ΠΕΡΙΚΛΗΣ Λ: τίς ἐστιν αὐτή; Κ:…

περὶ τῆς Βαρκινῶνος

χαίρετε! ἐγώ Λέανδρος ἐιμι καὶ αὕτη ἐστίν ἡ δευτέρα ἐπιστολή μου ἥ ἐν τῇ ἑλληνικῇ γλώσσῃ γράφειν πειράομαι. σήμερον λαλείν ἐθέλω μικρον χρονον ὑμῖν περὶ τῆς πόλεως μου. ἡ πόλις ἐν ᾕ ἐνοικέω Βαρκινών καλεῖται, <πόλιν ἐπὶ τῇ θαλάττη οἰκουμένην, μεγάλην καὶ εὐδαίμονα> ὥς ἄν ἔλεγε ὁ Ξενοφῶν. ἡ Βαρκινών ἐγγύς ἐστιν τῇ πόλει Εμπόριον, ἀποίκια…

ἡ πρώτη ἐπιστολή: περὶ ἐμαυτοῦ

χαίρετε! ἐγώ Λέανδρος εἰμι καὶ σήμερον λαλεῖν βούλομαι ὑμῖν ὀλίγον χρονον. αὕτη ἐστιν ἡ πρώτη ἐπιστολή μου καὶ γράφειν ἐθέλω ἵνα ἀσκέω ἑλληνιστί! μέλλω οὖν λαλεῖν περὶ ἐμαυτοῦ… ὡς ἤδη λέλεγμαι, τὸ ὄνομά μοι Λέανδρος ἐστίν καὶ τεσσαρακοντάς ἔτη ἔχω. διδάσκαλος τῆς γλώσσης ἑλληνικῆς οὐκ εἰμι, ἀλλὰ μαθητής. ἀρέσκει μοι σφόδρα μανθάνειν τὴν γλῶσσαν ταύτην! ἐγώ ἐν τῇ πόλει Βαρκινῶνι οἴκω μετά…

Psychosomatic Hedonism*

How did ideas of the soul affect attitudes to the body? I have been interested in ancient ideas of the soul for a while and was wondering how they came to affect attitudes to the body. This can be seen most clearly in attitudes towards the various pleasures which are associated with the body and…

Aristotle’s On the Soul

Some thoughts upon reading Aristotle’s Περί Ψυχής… There has been a lot of debate surrounding the concept of soul in both religious and philosophical traditions. Yet we should perhaps remember that our English word soul is a translation. Going back to the original sources can help us to see more clearly what the term used…

Phenomenology & Archaeology: What is Being???*

If you could ask yourself just one question in this life, what would it be? In a series of lectures at the University of Freiburg, Heidegger defined the “leading question of philosophy” as something posed by Aristotle in his Metaphysics: “This question of philosophy asks what beings are, just in respect of the fact that…

Beyond Sight: Applying Sensory Studies to The Classical World.

What was it like to live in ancient times? Can ancient texts really help us feel what life was like? Does archaeology bring to life the fragments of buildings which it reconstructs? Are there other methodologies we can use to add further to our understanding of bygone eras? Sensory studies is an emerging academic discipline…

Empurias: Welcome to Graeco-Roman Hispania. 

Where are the best places to see Greek and Roman ruins? An obvious answer may be to say in Greece and Rome themselves, yet both civilisations colonised and conquered widely around the Mediterranean Sea. Spain, in particular, has many well preserved archaeological sights and one of the most beautiful is to be found on the…

Whose culture is it anyway?

Francis Fukuyama (2018), writing recently about what comes after his much hyped “End of History” concluded: Identity politics. His End of History, it seems, was neither a final Hegelian synthesis nor any Johnian Αποκάλυψις, but merely the end of the big ideological squabbles that have plagued us down through the ages and the start of…

How to Develop a Classical Hexis.

The past is mysterious to us. We are cut off from it without any direct access. We can investigate it by different means, yet any exact experience of it remains beyond us. It is therefore easy to glorify, with the common notions that things were better in the past or at least simpler. This misses…

Isocrates & Thucydides on Greek Memeology.

Much has been made of the ethnic origins of the ancient Greeks and today’s issues around identity politics are just as polemical on the subject as ever. Greece is a symbol for all sorts of different reasons to many different people whether they identify as being “Greek” or not. It is even important to some…